Търсене в сайта

Таблици с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията становища в общественото обсъждане и допълнително допитване по проекти за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на номера.

 

 

Резултати от проведеното обществено обсъждане

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект  за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (процедура открита с решение на КРС № 1185 от 17.09.2009)


Таблица с постъпилите в КРС становища по проект  за изменение и допълнение на Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (процедура открита с решение на КРС № 1193 от 17.09.2009)

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект  за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга

(процедура открита с решение на КРС № 1194 от 17.09.2009)

 

 

Становище на „Мобилтел” ЕАД

Становище на „БТК” АД 

Становища на „Космо България Мобайл” ЕАД 

Становища на Сдружението за електронни комуникации (СЕК)

Становища на Кооперация „Панда”

 

 

Резултати от проведеното допълнително допитване

 

Запитване относно съществени въпроси, свързани с проектите за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на номерата (писмо на КРС изх.№ 04-04-18/ 13.01.2010)


Таблица с постъпилите в КРС становища по въпроси относими към проект за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (допълнително допитване по въпроси поставени в писмо на КРС изх. №  04-04-18/ 13.01.2010 г.). Таблицата съдържа и общи бележки и предложения на предприятията, относими към повече от един проекти за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на номерата.


Таблица с постъпилите в КРС становища по въпроси относими към проект за изменение и допълнение на Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (допълнително допитване по въпроси поставени в писмо на КРС изх. № 04-04-18/ 13.01.2010 г.)


Таблица с постъпилите в КРС становища по въпроси относими към проект за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (допълнително допитване по въпроси поставени в писмо на КРС изх. № 04-04-18/ 13.01.2010 г.)

 

 

Становище на „БТК” АД

Становище на „Мобилтел” ЕАД

Становище на „Космо България Мобайл” ЕАД 

Становище на „Евроком Кабел Мениджмънт България” ЕООД

Становище на „Кейбълтел” ЕАД

Становище на „Транс Телеком” АД

Становище на „Източна телекомуникационна компания“ АД