Портал на електронните административни услуги на КРС

  

 

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

Към портала на електронните административни услуги на КРС     

 

Уважаеми потребители,  

 

 

 

Порталът на КРС Ви дава възможност за достъп до електронните административни услуги (ЕАУ). Изискванията за достъп са: предварителна регистрация за ползване на ЕАУ и валидно квалифицирано удостоверение за усъвършенстван или квалифициран електронен подпис.  

 

Предварителна регистрация в портала  

 

Регистрация на потребител в портала

Регистрацията на потребител се извършва с подаване на заявление за ползване на електронните услуги на КРС  от лицето (pdf; doc)/ лицата (pdf, doc), представляващо/и предприятието..Лицата, представляващи предприятията или физически лица, които са подавали заявления и/или уведомления до КРС до 01.06.2011 г., са автоматично регистрирани и могат да използват услугите на КРС при наличие на валиден електронен адрес.    

    

Упълномощаване на лица:

Упълномощаването се извършва от лицето, представляващо предприятието, по следния начин:

 

Вариант 1:  Лицето, представляващо предприятието, което вече е регистрирано в портала на електронните административни услуги на КРС, въвежда данни за упълномощеното лице в рубрика „Упълномощаване на лица” на този портал. След това лицето подава уведомление за упълномощаване на документния портал на КРС или на хартиен носител с нотариална заверка  в деловодството на КРС. Бланка за упълномощаване/оттегляне на упълномощаване може да намерите тук (pdf; doc). Упълномощеното лице следва да попълни декларация за съгласие за обработка на лични данни.  

 

Вариант 2:  Лицето, представляващо предприятието, което не е регистрирано в портала на електронните административни услуги на КРС, подава заявление за ползване на електронните услуги на КРС (pdf; doc). След това лицето подава уведомление за упълномощаване на документния портал на КРС или на хартиен носител с нотариална заверка  в деловодството на КРС. Бланка за упълномощаване/оттегляне на упълномощаване може да намерите тук (pdf; doc). Упълномощеното лице следва да попълни декларация (pdf; doc) за съгласие за обработка на лични данни.  

 

Удостоверение за електронен подпис

Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги в Република България са Инфонотари ЕАД, Информационно обслужване АД, Борика АД, Евротръст Технолъджис АД - . За да използвате портала, трябва да притежавате валидно квалифицирано удостоверение за усъвършенстван или квалифициран електронен подпис и неговият софтуер да е инсталиран на Вашия компютър. Ако сте инсталирали софтуера съгласно инструкциите на издателя на квалифицирания електронен подпис, би трябвало да можете да влезете в Портала на електронните административни услуги на  КРС през връзката по-долу. 

 

Ако компютърът Ви отчита грешка, моля:

 

  • проверете инсталацията на квалифицирания електронен подпис на Вашия компютър.
  • ако все още не можете да влезете в портала - пишете ни на адрес lr@crc.bg с описание на грешката, която получавате.

Използване на портала 

Порталът Ви дава възможност да използвате електронните административни услуги на  КРС като Инструкцията за ползване на портала на електронните административни можете да намерите тук .Активирането на всяка електронна административна услуга минава през следните няколко етапа:

  1. Избор на електронната административна услуга;
  2. Попълване на специфичен за избраната електронна услуга електронен формуляр чрез  въвеждане на данни и прилагане на необходимите документи. Общият размер на приложените файлове не трябва да превишава 10Мb;
  3. Подписване на електронния формуляр;
  4. Изпращане в КРС;
  5. Получаване на съобщение за потвърждение за получаване и за регистрация на Вашия документ в КРС.

 

 

Уважаеми потребители,  

 

С изпращането на надлежно подписани електронни документи подателят заявява съгласието си за следното:

  • Да получава електронни изявления от КРС чрез електронна поща и/или през портала на електронните административни услуги;
  • Личните данни, които се събират чрез портала на електронните административни услуги се обработват от Комисията за регулиране на съобщенията единствено за нуждите на предоставяните на клиента услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.
За препоръки и сигнали за евентуални технически неудобства при ползването на Портал на електронните административни услуги на  КРС, моля, пишете на следния е-мейл адрес lr@crc.bg.

 

 

 

Към портала на електронните административни услуги на КРС