Търсене в сайта

Достъп до информация

Списък на категориите информация за дейността на КРС и форматите, в които е достъпна, съгласно чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията

Вътрешни правила за административното обслужване на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията

Информацията по чл. 15, ал. 1 т. 4 и т. 11 от Закона за достъп до обществена информация относно: звеното в администрацията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация; упражняването на правото на достъп до обществена информация; реда и условията за повторно използване на информация и форматите, в които се поддържа информацията се съдържа във Вътрешни правила за административното обслужване на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията.

Информираме ви, че в случаите, когато желаната от вас форма за предоставяне на информация е „копия, предоставени по електронен път”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.        

На основание чл. 15, ал. 1, т. 11 от ЗДОИ, КРС поддържа следните формати, в които ще предоставя информация на заявителите, свързана с упражняването на правото им на достъп до обществена информация:

.doc, .docx,  .pdf, .xls, .xlsx,  .zip, .jpg ,.tif/.tiff,”.

Такси по Закона за достъп до обществена информация

Годишен отчет на КРС за 2023 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2022 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2021г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2020г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2019 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2018 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2017 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2016 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.