Търсене в сайта

Антикорупция

 
 
Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на КРС може да попълните следната форма. След въвеждане, ще получите входящ номер.
 
Сигнали за корупция се приемат и по следният начин:
    1. На хартиен носител:
    - по пощата, на адреса на КРС: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6;
    - в пощенската кутия за сигнали, намираща се на партерния етаж в административната сграда на КРС, на адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6;
    - лично: в деловодството на КРС, на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
    2. На електронна поща: anti_corupcia@crc.bg
    3. На горещ телефон: 0800 18028

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА КРС ЗА 2023 Г.

УТВЪРДЕНИ ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 1 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА КРС ЗА 2024 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА КРС ЗА 2023 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА КРС ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 Г.