Търсене в сайта

Антикорупция

 
 
Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на КРС може да попълните следната форма. След въвеждане, ще получите входящ номер.
 
Сигнали за корупция се приемат и по следният начин:
    1. На хартиен носител:
    - по пощата, на адреса на КРС: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6;
    - в пощенската кутия за сигнали, намираща се на партерния етаж в административната сграда на КРС, на адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6;
    - лично: в деловодството на КРС, на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
    2. На електронна поща: anti_corupcia@crc.bg
    3. На горещ телефон: 0800 18028

 

УТВЪРДЕНИ ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 1 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА КРС ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 Г.