Търсене в сайта

Пазар на предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително самостоятелен и съвместен необвързан достъп) в определено местоположение и пазар на предоставяне на широколентов достъп на едро (пазари № 4 и № 5 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.)

1.     Окончателно решение.

2.     Приложение към решението (пазарен анализ).

3.     Становища, постъпили по време на проведените обществени обсъждания със заинтересованите предприятия и становища на Комисията за защита на конкуренцията 

 

            3.1    Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 767 от 23.07.2009 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

 

Становище И-ТЕХ ООД 11.08.2009 г.

Становище МЕГАЛАН НЕТУЪРК ООД 12.08.2009 г.

Становище ОНЛАЙН ДИРЕКТ ООД 12.08.2009 г.

Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ (СЕК)  12.08.2009 г.

Становище ТРАНС ТЕЛЕКОМ АД 12.08.2009 г.

Становище ЮНАЙТЕД НЕТ ООД 12.08.2009 г.

Становище АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 13.08.2009 г.

Становище КЕЙБЪЛТЕЛ ЕАД 13.08.2009 г.

Становище СОФИЯ ОНЛАЙН ООД 13.08.2009 г.

Становище КЕРИЪР БГ АД 14.08.2009 г.

Становище ПАУЪРНЕТ ООД 14.08.2009 г.

Становище ВЕСТИТЕЛ БГ АД 14.08.2009 г.

Становище МИХАЙЛОВ ТВ ООД 18.08.2009 г.

Становище МИКМАКС ООД 21.08.2009 г.

Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 28.08.2009 г.

Становище ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД  28.08.2009 г.

Становище ИКОМ СЪРВИЗ АД  28.08.2009 г.

Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 28.08.2009 г.

Становище ОРБИТЕЛ ЕАД 28.08.2009 г.

Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ (СЕК) 28.08.2009 г.

Становище АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ (АБКО) 31.08.2009 г.

Становище КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД 01.09.2009 г.

Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 16.09.2009 г.

 

            3.2          Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 1119 от 18.10.2010 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията.

 

 

Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ (СЕК) 19.11.2010 г.

Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.11.2010 г.

Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 19.11.2010 г.

Становище КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД 23.11.2010 г.

Становище ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД  23.11.2010 г.

Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 22.11.2010 г.

 

            3.3         Допълнителни становища, постъпили от заинтересованите предприятия в резултат на писмо на КРС с изх. № 04-04-639/09.12.2010 г.

 

Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ (СЕК) 16.12.2010 г.

Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 16.12.2010 г.

Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 17.12.2010 г.

Становище КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД 20.12.2010 г.

Становище на БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД 20.12.2010 г.

 

4.     Становище на Европейската комисия

 

Становище на Европейската комисия 28.01.2011 г.

Поправка към становище на Европейската комисия 14.02.2011 г.