Търсене в сайта

Достъп до информация

Списък на категориите информация за дейността на КРС и форматите, в които е достъпна, съгласно чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията

Вътрешни правила за административното обслужване на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията

Информацията по чл. 15, ал. 1 т. 4 и т. 11 от Закона за достъп до обществена информация относно: звеното в администрацията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация; упражняването на правото на достъп до обществена информация; реда и условията за повторно използване на информация и форматите, в които се поддържа информацията се съдържа във Вътрешни правила за административното обслужване на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията.

Информираме ви, че в случаите, когато желаната от вас форма за предоставяне на информация е „копия, предоставени по електронен път”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.        

На основание чл. 15, ал. 1, т. 11 от ЗДОИ, КРС поддържа следните формати, в които ще предоставя информация на заявителите, свързана с упражняването на правото им на достъп до обществена информация:

.doc, .docx,  .pdf, .xls, .xlsx,  .zip, .jpg ,.tif/.tiff,”.

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.

Такси по Закона за достъп до обществена информация

Годишен отчет на КРС за 2023 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2022 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2021г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2020г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2019 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2018 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2017 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Годишен отчет на КРС за 2016 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.