Търсене в сайта

Механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение

 

 

Към механизма

Уважаеми потребители,

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) реализира проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, съгласно Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта е разработен Механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България чрез мобилно приложение ROAMING PROTECT BG. Мобилното приложение предупреждава потребителите и събира информация за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг.

На портала на Механизма, на адрес: https://roaming.crc.bg, можете да разгледате интерактивна географска карта, на която се визуализират регистрираните чрез ROAMING PROTECT BG случаи на несъзнателен роуминг на територията на Република България. На интерактивната карта се предоставя информация за районите с най-висок риск от нежелано свързване с чужда мобилна мрежа. За всеки от случаите е видима информация за района, дата и час на свързване, и за чуждата мобилна мрежа, с която е осъществено свързването.

За инсталиране на мобилното приложение ROAMING PROTECT BG е необходимо да посетите дигиталните платформи за разпространение GooglePlay или AppStore, на адреси:

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.crc.roamingapp - за ползватели на устройства с Android

и

https://apps.apple.com/bg/app/roaming-protect-bg/id1571033575 - за ползватели на устройства с iOS.

Можете да достъпите QR код за сваляне на мобилното приложение ROAMING PROTECT BG на портала на Механизма на адрес: https://roaming.crc.bg

Посредством мобилното приложение ROAMING PROTECT BG можете да определите кои са чуждите мрежи на мобилни оператори от съседните държави, с които не желаете да се осъществява несъзнателен роуминг на данни. По този начин, ако се намирате в пограничен район и сте разрешили роуминг на данни, приложението ще Ви изпрати нотификация веднага след свързване със забранена от Вас чужда мобилна мрежа. Същевременно, свързването ще се регистрира в базата данни на КРС и ще се визуализира на публичната интерактивна географска карта.

Ако в даден район на България се оформи съвкупност от случаи на несъзнателен роуминг, приложението ще Ви нотифицира при приближаване до зоната, където е тази съвкупност.