Търсене в сайта

Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги

 

 

Към инструмента 

Уважаеми потребители,

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) реализира проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, съгласно Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта е разработен Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги.

Чрез Инструмента можете да направите сравнение между тарифните планове, предлагани от доставчиците на електронни съобщителни услуги в зависимост от петте категории услуги:

  • фиксирани услуги
  • мобилни услуги
  • интернет
  • телевизия
  • пакетни услуги, които са комбинация от две или повече услуги.

Тарифите са разделени на две категории: абонаментни и предплатени, а разделението при вида клиенти е съответно на частни, бизнес и хора в неравностойно положение.

За сравнението е необходимо предварително да бъдат зададени параметри за търсене. След задаване на параметрите от потребителите, Инструментът визуализира от дясната страна на екрана списък с най-изгодните тарифни планове, които се предлагат в момента на пазара от доставчиците на услуги. Резултатите са под формата на списък, сортирани по подразбиране според цената и включват: името на доставчика на услугата, логото му, името на тарифния план, специфичните характеристики на тарифния план, линк с препратка към уебсайта на доставчика на услугата и др.

Инструментът за сравнение осигурява удобство на крайните потребители да получат обобщена и синтезирана информация при избора на най-подходящ тарифен план, съобразно техните индивидуални предпочитания и потребителски навици на едно място.

 

Към инструмента