Търсене в сайта

Електронна система за онлайн въпросници на КРС

                                                                                                  Към електронната система за онлайн въпросници на КРС
 
Често задавани въпроси относно системата за онлайн въпросници на КРС  
 
Уважаеми потребители,
 
Информационната система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници дава възможност на регистрираните предприятия в регистрите на КРС по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Закона за пощенските услуги (ЗПУ) да попълват и подават в електронен формат през нея следната изисквана от КРС информация:
 
 1. Информация по ЗЕС
  • Годишен отчет за дейността, съгласно чл. 4, ал. 1 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (Общи изисквания)
(отчетът се подава ежегодно от всяко предприятие, което към 31-ви декември притежава регистрация в публичния регистър на КРС за предоставяне на електронни съобщителни мрежи/услуги; отчетът се предоставя до 15-март чрез електронната система за онлайн въпросници и включва въпросник ОБЩА ЧАСТ и 5 специализирани въпросника по услуги);
 
(въпросникът се подава ежегодно от всяко предприятие, което към 1-ви юли притежава регистрация в публичния регистър на КРС за предоставяне на услугата пренос на данни и достъп до интернет; въпросникът се предоставя до 15 август чрез електронната система за онлайн въпросници);
 
(въпросникът се подава в 30-дневен срок от подаване на уведомление до КРС за прекратяване на дейността и заличаване от регистъра на КРС).
 
2. Информация по ЗПУ 
 
(отчетът се подава ежегодно до 31-ви март и включва въпросник ОБЩА ЧАСТ и 3 специализирани въпросника по услуги, в зависимост от издадената лицензия или удостоверение)
 
(въпросникът се подава, в случай на прекратяване на дейността и се попълва за текущата година, в 30-дневен срок от подаване на уведомление до КРС за прекратяване на дейността и заличаване от регистъра на КРС)
 
Основна информация за функционалността на системата:
 
Входът в системата изисква потребителят (упълномощено лице или външен потребител, представител на предприятие/пощенски оператор) да се автентикира с потребителско име и парола.
Регистрацията на упълномощеното лице се извършва от служител на КРС въз основа на подадено от страна на предприятието ЗАЯВЛЕНИЕ за създаване на профил в системата.
 
Упълномощеното лице има права да въвежда данни в системата, да изпраща попълнен формуляр към КРС и да активира/деактивира достъпа на външния потребител до системата. Eдно упълномощено лице може да отговаря за повече от едно предприятия.
 
Външният потребител има право само да въвежда данни във въпросници в системата (няма право да изпраща въпросници към КРС). Един външен потребител може да попълва данни за няколко предприятия. Няколко външни потребители могат да попълват данни за едно предприятие.
 
Изпращането на данни през системата НЕ ИЗИСКВА подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП).
 
Данните във всеки формуляр подлежат на валидиране и проверка в системата по предварително зададени правила. Електронният формуляр може да бъде изпратен към КРС само в случаите на успешно преминала валидация.
 
След успешно преминала валидация е необходимо потребителят да генерира PDF файл чрез наличния в системата бутон и да запише генерирания файл в компютъра си. Този PDF документ съдържа генериран QR код, удостоверяващ валидността на отпечатаната информация (това е електронен код, генериран от системата, удостоверяващ валидността на данните и съответствието им с въведените в онлайн системата).
Процесът по изпращане на въпросника в КРС се осъществява като потребителят прикачва в системата генерирания PDF файл и натиска бутон „Изпрати“. Въпросникът автоматично се регистрира и получава входящ номер от деловодната система на комисията. Входящият номер се изпраща на посочената от предприятието електронна поща на упълномощеното лице.
 
Всеки постъпил в КРС въпросник подлежи на допълнителна логическа проверка от страна на експерти в комисията. В резултат от проверката, може да бъде върнат за корекция през системата или обработката му да бъде приключена.
 
Подробна ИНСТРУКЦИЯ за работа със системата:
Видео уроци за работа със системата за онлайн въпросници:
Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE):
Проблеми при ползването на системата, препоръки и оплаквания:
 
Моля пишете ни на адрес questionnaires@crc.bg, като опишете информация за грешката, която се получава, като посочите лице за контакт и наименование на предприятието, което представлявате. На същия адрес можете да отправите и препоръки във връзка с ползването на системата. 
 
Лични данни:
 
Личните данни, които се събират чрез системата, се обработват от КРС единствено с цел предоставяне на услуги и при спазване на изискванията на приложимото законодателство, включително в областта на защитата на личните данни.
Информация за обработването на лични данни от КРС е налична в Политиката за защита на личните данни в контекста на предоставянето на административни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, на договорни отношения с комисията и на изпълнение на правомощията на комисията.
Въпроси, свързани с обработването на лични данни през системата, можете да отправяте на електронна поща dpo@crc.bg.