Търсене в сайта

Механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет

 

                                                                                                             

 Към механизма

 

Уважаеми потребители,

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) реализира проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, съгласно Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта е разработен Механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет.

Посредством Механизма можете да установите обективно измерените стойности на скоростите на сваляне (download) и качване (upload), закъснение и други параметри при използване на услуги за достъп до интернет.

За измерване на мобилен достъп до интернет е необходимо да инсталирате приложение за Android/iOS, достъпно в мобилните магазини GooglePlay и AppStore. На портала на Механизма можете да достъпите QR кодове за сваляне на мобилните приложения.

За извършване на измерване е необходимо е да дадете съгласие за достъп до IP адреса и геолокацията на устройството за целите на измерването.

За стартиране на процеса изберете тип измерване:

  • Еднократно измерване за фиксиран достъп
  • Цикъл от измервания за фиксиран достъп
  • Еднократно измерване на мобилен достъп (от мобилното приложение)
  • Цикъл от измервания за мобилен достъп (от мобилното приложение)

Ако сте избрали цикъл от измервания за фиксиран или мобилен достъп е необходимо да въведете имейл адрес, за да стартира цикъла от измервания.

При избор на еднократно измерване за фиксиран или мобилен достъп имате възможност за опционално въвеждане на имейл адрес, за да получите резултатите от измерването.

След приключване на измерването, резултатите ще се визуализират на екрана. При въведен имейл, системата автоматично ще изпрати резултатите. Имате възможност за експорт на резултатите в избран формат.

На портала на Механизма имате достъп до статистическа информация за измерванията и интерактивна карта, на която са визуализирани извършените измервания.

От меню „История“ ще можете да преглеждате историята на всички измервания от Вашето устройство.

 

Към механизма