Търсене в сайта

ОПДУ

ОПДУ

Проект BG05SFOP001-1.010-0001

Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване

Дейност 1

Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет

Дейност 2

Развитие на информационна система "Лицензиране и регистри" на КРС в съответствие с принципите на електронно управление

Дейност 3

Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги

Дейност 4

Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг

Новини