Търсене в сайта

Европейски хармонизирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост от обхват "116"

 

 

След определянето на номер „112” за спешни услуги в ЕО продължи тенденцията за хармонизиране на европейски номера с обществена значимост. Европейската комисия прие Решение 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г., с което в държавите-членки се резервира номерационният обхват, започващ със 116 за хармонизирани услуги със социална значимост. Решението на Комисията позволява един и същ номер, започващ със 116 да се резервира за една и съща услуга в различните европейски страни.

Хармонизирана услуга със социална значимост се определя като услуга с общоприето описание, достъпна за отделните лица посредством безплатен номер, което би било полезно за посетители от други страни. Тя е предназначена за частни лица и трябва да е с ясно изразена полза за тях. Услугата задоволява конкретна социална нужда и в частност допринася за благосъстоянието или безопасността на гражданите или на конкретна група граждани или помага на гражданите в затруднение.

Въвеждането на услуги с хармонизирани номера от обхват „116” се осъществява в 3 етапа:

Първият етап се отнася до резервиране на номера на европейско ниво и той е на отговорност на Европейската комисия. Резервирането на номер, започващ със 116 за конкретна услуга, означава определянето на този номер само за тази услуга. Това не означава предоставяне на права за ползване на конкретния номер на определена организация.

Вторият етап е предоставяне на номера на конкретна организация в държава-членка. След като определен номер, започващ със 116 е резервиран на ниво ЕО, националните регулаторни органи в държавите-членки оповестяват на национално ниво, че конкретният номер е на разположение за предоставяне на съответната хармонизирана услуга със социална значимост и заинтересованите организации могат да подават заявления за получаване на права за ползване на този конкретен номер. Всяка държава-членка отговаря за процедурата за предоставяне на номера. 

Третият етап е реализация на услугата от страна на организацията, която ще я предоставя, за да бъде номерът действително на разположение на потребителите.

Конкретните номера в този номерационен обхват и услугите, за които е резервиран всеки номер, са изброени в Списъка на резервираните номера за хармонизирани услуги със социална значимост в приложението към 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г., изменено и допълнено с Решение 2007/698/ЕО от 29.10.2007 г. и Решение 2009/884/ЕО от 30.11.2009 г. Този списък периодично ще се актуализира. 

Към момента съгласно Решение 2009/884/ЕО от 30.11.2009 г. на Европейската комисия, са резервирани следните номера за хармонизирани услуги със социална значимост:

- 116 000 - Гореща линия за изчезнали деца;

- 116 006 - Телефон за жертви на престъпления;

- 116 111 - Линия за оказване помощ на деца;

- 116 117 - Медицински услуги при неспешни повиквания;

- 116 123 - Линии за емоционална подкрепа.

В Националния номерационен план на Република България предназначението на номерационния обхват започващ с 116 е в съответствие с решението на Европейската комисия.

Предоставянето на номера от обхват „116” е в правомощията на КРС и при вземане на решение за предоставяне, то следва да бъде съобразено с разпоредбите на Решение 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г. на Европейската комисия, изменено и допълнено с Решение 2007/698/ЕО от 29.10.2007 г. и Решение 2009/884/ЕО от 30.11.2009 г.

Правото за ползване на хармонизираните номера за предоставяне на хармонизирани услуги със социална значимост е обвързано със следните условия:

- Номерата, изброени в приложението се използват само за услугите, за които са били резервирани;

- Номер 116 112 няма да бъде използван, поради възможността за объркване с единния европейски номер за спешни повиквания - 112;

- Услугата предоставя на гражданите информация или съдействие, или средство за получаване на сведения, или е комбинация от изброените;

- Услугата може да се използва свободно от всички граждани, без каквото и да е изискване за предварителна регистрация;

- Услугата е на разположение без времеви ограничения;

- Услугата по своя характер не е търговска, т.е. не може да има заплащане, или задължение за заплащане от страна на викащия, като необходимо условие за ползването на услугата;

- Не се допускат следните дейности по време на телефонно повикване: реклама, забавление, маркетинг и продажби, използване на повикването за бъдещи продажби на търговски услуги.

Могат да бъдат наложени специфични условия, с които е обвързано правото за използване на хармонизирани номера, като тези условия са посочени в Списъка на резервираните номера за хармонизирани услуги със социална значимост. 

С Решение 497 от 15 май 2008 г. КРС прие списък на резервирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост, допълнен с Решение 1478 от 17 декември 2009 г. и има готовност за предоставяне на следните номера:

- 116 000 - Гореща линия за изчезнали деца

- 116 006 - Телефон за жертви на престъпления

- 116 111 - Линия за оказване помощ на деца

- 116 117 - Медицински услуги при неспешни повиквания

- 116 123 - Линии за емоционална подкрепа

При предоставяне на такъв номер на територията на страната той ще бъде вписан в регистър, достъпен на интернет страницата на КРС.

Практическа информация за повикване към хармонизираните европейски номера от обхвата „116”:

Повикванията към услугите от обхвата „116” са без заплащане от страна на викащия, без това да означава, че операторите ще са длъжни да пренасят повиквания до номера, започващи със „116“ на свои разноски.

Номер започващ със „116” винаги се избира без префикс 0.

 

Документи:

 

 

 

 

Решение 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г. (OВ L49, 17.02.2007 г., стр.30)

Решение 2007/698/ЕО от 29.10.2007 г. (OВ L284, 30.10.2007 г., стр.31)

Решение 2009/884/ЕО от 30.11.2009 г. (OВ L317, 03.12.2009 г., стp.46)

Решение №497 от 15.05.2008 г. на КРС

Решение  № 1478 от 17.12.2009 г. на КРС

Национален номерационен план

 

 

 

Допълнителни документи:

ECC/DEC/(07)03 amended 26 February 2008 

 

 

Последна актуализация – декември  2009 г.