Търсене в сайта

Европейски хармонизирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост от обхват „116“

      След определянето на номер „112“ за спешни услуги в Европейския съюз (ЕС) продължи тенденцията за хармонизиране на европейски номера с обществена значимост. Европейската комисия прие Решение 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г., с което в държавите членки се резервира номерационният обхват, започващ със 116 за хармонизирани услуги със социална значимост. Решението на Комисията позволява един и същ номер, започващ със 116 да се резервира за една и съща услуга в различните европейски страни.

       Хармонизирана услуга със социална значимост се определя като услуга с общоприето описание, достъпна за отделните лица посредством безплатен номер, което би било полезно за посетители от други страни. Тя е предназначена за частни лица и трябва да е с ясно изразена полза за тях. Услугата задоволява конкретна социална нужда и в частност допринася за благосъстоянието или безопасността на гражданите или на конкретна група граждани или помага на гражданите в затруднение.

        Въвеждането на услуги с хармонизирани номера от обхват „116“ се осъществява в 3 етапа:

       Първият етап се отнася до резервиране на номера на европейско ниво и той е на отговорност на Европейската комисия. Резервирането на номер, започващ със 116 за конкретна услуга, означава определянето на този номер само за тази услуга. Това не означава предоставяне на права за ползване на конкретния номер на определена организация.

       Вторият етап е осигуряване на възможност за предоставяне на номера във всяка държава членка. След като определен номер, започващ със 116 е резервиран на ниво ЕС, националните регулаторни органи в държавите членки оповестяват на национално ниво, че конкретният номер е на разположение за предоставяне на съответната хармонизирана услуга със социална значимост и заинтересованите организации могат да подават заявления за получаване на права за ползване на този конкретен номер. Всяка държава членка отговаря за процедурата за предоставяне на номера. 

    Третият етап е реализация на услугата от страна на организацията, която ще я предоставя, за да бъде номерът действително на разположение на потребителите.

     Конкретните номера в този номерационен обхват и услугите, за които е резервиран всеки номер, са изброени в Списък на резервирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост - приложение към Решение 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г., изменено и допълнено с Решение 2007/698/ЕО от 29.10.2007 г., Решение 2009/884/ЕО от 30.11.2009 г. и Решение за изпълнение (ЕС) 2023/468 от 25.11.2022 г.  Този списък периодично се актуализира. 

       Към момента съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2023/468 от 25.11.2022 г. на Европейската комисия, са резервирани следните номера за хармонизирани услуги със социална значимост:

- 116 000 - Гореща телефонна линия за изчезнали деца;

- 116 006 - Телефонна линия за жертви на престъпления;

- 116 016 - Телефонна линия за жертви на насилие срещу жени;

- 116 111 - Телефонни линии за оказване помощ на деца;

- 116 117 - Услуга за неспешна медицинска помощ от дежурен;

- 116 123 - Телефонни линии за емоционална подкрепа.

      В Националния номерационен план на Република България предназначението на номерационния обхват започващ със 116 е в съответствие с решението на Европейската комисия.

    Предоставянето на номера от обхват „116“ е в правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и при вземане на решение за предоставяне, то следва да бъде съобразено с разпоредбите на горепосочените решения.

       Правото за ползване на хармонизираните номера за предоставяне на хармонизирани услуги със социална значимост е обвързано със следните условия:

- Номерата, изброени в приложението се използват само за услугите, за които са били резервирани;

- Номер 116 112 няма да бъде използван, поради възможността за объркване с единния европейски номер за спешни повиквания - 112;

- Услугата предоставя на гражданите информация или съдействие, или средство за получаване на сведения, или е комбинация от изброените;

- Услугата може да се използва свободно от всички граждани, без каквото и да е изискване за предварителна регистрация;

- Услугата е на разположение без времеви ограничения;

- Услугата по своя характер не е търговска, т.е. не може да има заплащане, или задължение за заплащане от страна на викащия, като необходимо условие за ползването на услугата;

- Не се допускат следните дейности по време на телефонно повикване: реклама, забавление, маркетинг и продажби, използване на повикването за бъдещи продажби на търговски услуги.

    Могат да бъдат наложени специфични условия, с които е обвързано правото за използване на хармонизирани номера, като тези условия са посочени в Списъка на резервираните номера за хармонизирани услуги със социална значимост. 

   С Решение № 497 от 15 май 2008 г. КРС прие Списък на резервирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост, допълнен с Решение № 1478 от 17 декември 2009 г.  и Решение № 119 от 20 април 2023 г.

      При предоставяне на номер от обхват „116“ на територията на страната, той се вписва в регистър, достъпен на интернет страницата на КРС.

      Практическа информация за повикване към хармонизираните европейски номера от обхват „116“:

     Повикванията към номерата от обхват „116“ са без заплащане от страна на викащия, без това да означава, че предприятията ще са длъжни да пренасят повиквания до номера, започващи със 116 на свои разноски.

      Номер започващ със 116 винаги се избира без префикс 0.

 

            Документи:

         Решение 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г. (OВ L49, 17.02.2007 г., стр. 30)

Решение 2007/698/ЕО от 29.10.2007 г. (OВ L284, 30.10.2007 г., стр. 31)

Решение 2009/884/ЕО от 30.11.2009 г. (OВ L317, 03.12.2009 г., стp. 46)

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/468 от 25.11.2022 г. (OВ L68, 06.03.2023 г., стp. 96)

Решение № 497 от 15.05.2008 г. на КРС

Решение  № 1478 от 17.12.2009 г. на КРС

Решение  № 119 от 20.04.2023 г. на КРС

Национален номерационен план