Търсене в сайта

ОПДУ

 

Проект: „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г.

Оперативна програма „Добро управление“

Приоритетна ос: Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е-управление“

Наименование на процедурата: BG05SFOP001-1.010 “Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“

Бенефициент: Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)

Бюджет на проекта: 999 908,58 лева

Европейско финансиране: 849 922,29 лева

Национално финансиране: 149 986, 29 лева

Период за изпълнение: от 01.10.2019 г. до 31.12.2021 г.

Обща цел на проекта: Проект: „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“ има за цел да бъдат създадени необходимите условия за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване от страна на КРС в качеството й на независим регулаторен орган.

Специфични цели на проекта:

  • Подобряване на контролната и регулаторна дейност на КРС чрез изграждане/надграждане на информационни системи и регистри;
  • Осигуряване на по-ефективна защита на потребителите на електронни съобщителни услуги;
  • Подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд