Анкети

Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване

Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване

С настоящата анкета проучваме удовлетвореността на физическите и юридическите лица от административното обслужване, предоставяно от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Целта на проучването е осигуряване на по-добро, по-бързо и ефикасно административно обслужване.

Моля да ни окажете съдействие, като попълните настоящата анкета.

 

 

 

Анкета за удовлетвореността на крайните потребители от качеството на услугата „достъп до интернет”

С цел превенция и защита на общественото здраве по отношение на COVID-19, Комисията за Регулиране на Съобщенията насърчава гражданите да използват посочените електронни портали и лицензираните пощенски оператори, които ще подсигурят непрекъснатост на работния режим:

 Административни услуги

 Жалби, предложения, сигнали

 Получаване на актове на КРС

 Начини за заплащане на такси

  • По банков път по сметка: IBAN BG 78BNBG 9661 3000 1226 01 в БНБ, пл. Александър I   BIC  код на БНБ – BNBG BGSD
  • С пощенски запис;
  • По електронен път чрез система за електронно разплащане E-pay и Easypay

 Информация за дължими такси

  • Електронна поща – taksi@crc.bg
  • Телефони за контакти – 02/949-2739; 02/949-2960

 АНКЕТИ

Уважаеми потребители на услугата „достъп до интернет”,

В стремежа си за още по-добро изпълнение на своите цели,  една от които е осигуряване на прозрачност и защита на крайните потребители, Комисията за регулиране на съобщенията Ви кани да участвате в анонимна анкета, свързана с Вашата удовлетвореност от качеството на услугата достъп до интернет, предоставяна от Вашия доставчик. Oтговорите Ви ще са полезни на КРС при анализиране качеството на предоставяните услуги. 

При всяка смяна на обстоятелствата имате възможност да попълните анкетата отново, но не по-рано от 30 дни от датата на последното попълване.