Търсене в сайта

Таблици с резултатите от постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията становища в общественото обсъждане на Наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена и допълнително постъпилите становища

 

1. Резултати от проведеното обществено обсъждане, открито с решение № 1023 от 27.09.2010 г.

 

            1.1. Таблица с постъпилите в КРС становища по проект за изменение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (процедура, открита с решение на КРС № 1598 от 09.12.2010 г);

 

            1.2. Становища от:

 

            Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с вх. № 03-07-154/01.11.2010 г.

 

            „Българска телекомуникационна компания” АД с вх. № 04-04-592/01.11.2010 г.;

 

            „Сдружение за електронни комуникации” с вх. № 12-01-6520/01.11.2010 г.;

 

            ­– „Мобилтел” ЕАД с вх. № 12-01-6555/01.11.2010 г.;

 

             „Космо България Мобайл” ЕАД с вх. № 12-01-6537/03.11.2010 г. 

 

 

 

            2. Резултати от проведеното обществено обсъждане, открито с решение № 1598/09.12.2010 г.

 

            2.1. Таблица с постъпилите в КРС становища по проект за изменение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (процедура по допълнително обществено обсъждане, открита с решение на КРС № 1598/09.12.2010 г.).

 

 

             2.2. Становище от „Българска телекомуникационна компания” АД с вх. № 04-04-22/13.01.2011 г.