Търсене в сайта

Таблици с резултатите от постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията становища в общественото обсъждане на Наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена и допълнително постъпили становища на заинтересовани предприятия

 

Резултати от проведеното обществено обсъждане 

 

Таблица с постъпилите в крс становища по проект на наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (процедура открита с решение на крс № 1386 от 19.11.2009г.)  

 

Становище на „Мобилтел” ЕАД

 

Становище на „БТК” АД 

 

Становище на „Космо България Мобайл” ЕАД 

 

Становище на Сдружението за електронни комуникации (СЕК)

 

Становище на „Теледата” ад 

 

Становище на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Становище на „Интеруут България” ЕАД 

 

Резултати от анализ на допълнително постъпили становища от заинтересовани предприятия  

 

Таблица с допълнително постъпилите в крс становища по проект на наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена  (в резултат на среща между крс и предприятията, проведена на 01.06.2010 г.)  

 

Становище на „БТК” АД, „Мобилтел” ЕАД и „Космо България Мобайл” ЕАД 

 

Становище на Становище на Сдружението за електронни комуникации (СЕК)