Търсене в сайта

Годишни въпросници за дейността на предприятията през 2016 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с Решение № 42/28.01.2016 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, посочени в „Списък на предприятията, които следва да предоставят информация за дейността си през 2015 г., съгласно Решение на КРС № 42/28.01.2016 г.”, следва да предоставят информация, съгласно образци на въпросници и инструкции към тях от Приложение I, Приложение II, Приложение III, Приложение IV, Приложение V и Приложение VI към решението.

 

Срокът за предоставяне на информацията е 1-ви март 2016 г.

 

ВАЖНО!

Формуляр на въпросник „ОБЩА ЧАСТ” (Приложение I към решението) се попълва и изпраща в КРС от всички предприятия, посочени в списъка по-горе, независимо от това дали през 2015 г. са осъществявали дейност или не.

 

Необходимостта от попълване на останалите 5 специализирани формуляра на въпросници (Приложения от II до VI към решението) зависи от това какви електронни съобщителни услуги сте предоставяли през 2015 г. - всяко предприятие следва да попълни първо формуляр "ОБЩА ЧАСТ", след което, съгласно указанията от последната страница на този формуляр, да премине към попълване на останалите специализирани формуляри на въпросници по услуги.

 

Образците на въпросниците и инструкциите към тях от посочените приложения се съдържат съответно във файлове формат „*.xls” и формат „*.pdf”, достъпни чрез следните линкове:

 

1.   Файл „01-Formular-OBSHTA_CHAST-2015.xls, в който се съдържа формуляр „ОБЩА ЧАСТ към въпросник за отчет на дейността през 2015 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „01-INSTRUKCIYA-Formular-OBSHTA CHAST.pdf;

 

2.    Файл „02-Formular-Fiksirana-telephonna_usluga-2015.xls, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2015 г. на предприятията, предоставящи фиксирана телефонна услуга и/или достъп до обществена телефонна услуга чрез услугата "избор на оператор" и/или телефонна услуга чрез обществени телефони”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „02-INSTRUKCIYA-Formular-Fiksirana-usluga.pdf;

 

3.   Файл „03-Formular-Mobilni-uslugi-2015.xls, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2015 г. на предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „03-INSTRUKCIYA-Formular-Mobilni-uslugi.pdf;

 

4.   Файл „04-Formular-Internet-prenos-na-danni-2015.xls, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2015 г. на предприятията, предоставящи услуги за пренос на данни и/или услуги за достъп до интернет”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „04-INSTRUKCIYA-Formular-Internet.pdf;

 

5.   Файл „05_Formular-TVRadio-2015.xls, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2015 г. на предприятията, предоставящи услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, вкл. наземно радиоразпръскване и IPTV”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „05-INSTRUKCIYA-Formular-TVRadio.pdf;

 

6.     Файл „06_Formular-Linii-pod-naem-2015.xls, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2015 г. на предприятията, предоставящи услугата линии под наем, вкл. международни линии под наем”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „06-INSTRUKCIYA-Formular-Linii-pod-naem.pdf.

 

Попълнените формуляри на въпросници се изпращат на КРС на хартиен и електронен носител. Адресът на КРС е:

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. Гурко № 6

1000, гр. София

 

В случай, че притежавате електронен подпис, вместо по указания по-горе начин, можете да подадете към деловодството на КРС формулярите като електронно подписани файлове (допустими формати *.doc; *xls; *.pdf), като използвате документния портал на КРС: http://www.crc.bg/section.php?id=828&lang=bg

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, попълнените формуляри се изпращат и на имейл адрес: market@crc.bg.

 

Следва да се има предвид, че изпратената по електронната поща информация няма официален характер. Същата не се регистрира в деловодната система на КРС. Изпращането на информацията само по електронната поща не е достатъчно.