Търсене в сайта

С Решение 1453/06.06.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1453/06.06.2012 г.  прие Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга. В таблица са представени постъпилите в КРС становища от проведеното общественото обсъждане на проекта, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.

 

 

Становища, постъпили по време на проведеното общественото обсъждане на проекта, открито с Решение № 621/05.04.2012 г.:

 

- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- Министерство на труда и социалната политика;

- „Българска телекомуникационна компания” АД;

- „Мобилтел” ЕАД;

- „Космо България Мобайл” ЕАД;

- Комисия за защита на потребителите;