Търсене в сайта

ГОДИШНИ ВЪПРОСНИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЩЕНСКИТЕ ОПЕРАТОРИ ПРЕЗ 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Решение № 31/08.02.2024 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, пощенските оператори, посочени в Приложение 5, Приложение 6 и Приложение 7, към него следва да предоставят информация съгласно образци на въпросници Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4 към решението.

Срокьт за предоставяне на информацията е 31-ви март 2024 г.

ВАЖНО!

За използване на системата за онлайн вьпросници е необходимо пощенския оператор да има регистрационен профил в системата на упълномощеното лице. Той се създава от КРС въз основа на подадено Заявление за създаване на профил. В случай, че все още нямате създаден профил на упълномощено лице (УЛ) в нея или има промяна във вече подадените в КРС данни за УЛ на опера - моля, попълнете заявление и го изпратете на адрес: postmarket@crc.bg.

Всички пощeнски оператори, вписани към 31-ви декември 2023 г. в публичния регистър на КРС, независимо от това дали през 2023 г. са осьществявали дейност или не, следва да предоставят информация на КРС, сьгласно формуляр „ОБЩА ЧАСТ” (Приложение 1 към Решение № 31/08.02.2024 г. на КРС).

Необходимостта от предоставяне на информация сьгласно останалите 3 специализирани формуляра на вьпросници (Приложения от 2 до 4 кьм решението) зависи от това какви пощенски услуги сте предоставяли през 2023 г. Всеки оператор следва първо да попьлни формуляр „ОБЩА ЧАСТ”, след което да премине кьм попълване на информация съгласно останалите специализирани формуляри на въпросници по услуги.

 

Образците на въпросниците се съдържат във файлове формат *.xls”, достьпни чрез следните линкове:

  1. Въпросник обща част за отчет на дейността през 2023 г. на пощенските оператори. извършвали пощенски услуги;
  2. Въпросник за отчет на дейността през 2023 г. на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и операторите, лицензирани за извършване на услуги от обхвата на УПУ;
  3. Въпросник за отчет на дейността през 2023 г. на оператори, лицензирани за извършване на услугата „пощенски парични преводи” (ППП);
  4. Въпросник за отчет на дейността през 2023 г. на оператори. регистрирани за извършване на неуниверсални пощенски услуги (НПУ).

Информация съгласно образците на въпросници по т. 1 до т. 4, се подава в КРС чрез електронната система за онлайн въпросници на КРС. Данните се попълват в системата и след успешно премината валидация, се генерира PDF файл с QR код, който се изтегля от потребителя и се изпраща през системата към КРС. Не се изисква електронен подпис КЕП/УЕП.

Може да подадете информацията съгласно образците на въпросници по т. 1 до т. 4 и по един от следните два начина:

  1. По електронна поща на адрес: postmarket@crc.bg;
  2. Чрез Документен портал на КРС, чрез който се подават цифрово подписани документи с електронен подпис, данните се попълват във формулярите (т. 1 до т. 4) в xls формат и се изпращат като електронно подписани файлове към КРС. Изисква се валидно удостоверение за универсален електронен подпис - УЕП и неговият софтуер трябва да е инсталиран на Вашия компютър.