Търсене в сайта

Новини

КРС нотифицира пазара на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи

КРС нотифицира пазара на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) представи за нотификация пред Европейската комисия (ЕК) проект на пазарен анализ на пазара на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи, след проведено обществено обсъждане.

 

Очаква се в едномесечен срок ЕК да предостави становището си по проекта на анализ, след което КРС ще приеме окончателно решение.

 

Нотифицираният проект на анализ, заедно с резултатите от проведеното обществено обсъждане, са публикувани в раздел „Обществено обсъждане и консултации”. 

 

 

-->
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по закона за пощенските услуги и Закона за електронния документ и електронния подпис

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по закона за пощенските услуги и Закона за електронния документ и електронния подпис

С решение № 291 от 08.03. 2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по закона за пощенските услуги и Закона за електронния документ и електронния подпис. Проектът е разработен във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (ЗИД на ЗПУ) (обн. ДВ, бр. 87 от 2009 г.).
-->
Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 349 от 11.03.2010 г., обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, предназначен за разпространение на програми на обществени оператори, съобразно предвидените етапи и срокове в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет от Министерския съвет.

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 349 от 11.03.2010 г., обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, предназначен за разпространение на програми на обществени оператори, съобразно предвидените етапи и срокове в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет от Министерския съвет.

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 349 от 11.03.2010 г., обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, предназначен за разпространение на програми на обществени оператори, съобразно предвидените етапи и срокове в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет от Министерския съвет. 

-->
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 274 от 23.02.2010 г., прие Проект  за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 274 от 23.02.2010 г., прие Проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения.

 

С Решение 274 от 23.02.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения съгласно Приложението. Проектът е разработен във връзка с разпоредбите на глава осма от ЗЕС и с оглед Решение на Европейската Комисия 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността и Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността. Част от направените изменения в проекта за изменение и допълнение на Тарифата са с оглед определяне на такса, която да не е обвързана с използваната технология за изграждане на мрежата. Направени са и някои редакционни промени. Тези промени целят да отстранят някои съществуващи противоречия в практическото приложение на нормите на Тарифата, както и да стимулират предприятията за развитието на мрежите им и предлаганите от тях електронни съобщителни услуги.

 

В съответствие със ЗЕС и на основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2, от закона, регулаторът открива процедура за обществено обсъждане.

 

Направените в срок предложения и забележки по проекта на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по ЗЕС ще бъдат разгледани от КРС.

-->