Търсене в сайта

Пазар на едро на локален достъп в определено местоположение и пазар на едро на централен достъп в определено местоположение (пазари 3а и 3б от Препоръка на ЕК 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)

 

      С Решение № 1310/01.02.2017 г. по адм. д. № 10535/2016 г., Върховният административен съд (ВАС), II-ра колегия, Петчленен състав, окончателно потвърди Решение № 6261/26.05.2016 г. по адм. дело № 13588/2015 г., с което ВАС отмени Решение №372/13.08.2015 г. на Комисията за регулиране на съобщенията в частта по т. ІV.1.2. (в т.ч. по т. 1.2.1.; т. 1.2.2.; т. 1.2.3.; т. 1.2.4.; т. 1.2.5.); по т.ІV.1.3.; по т. ІV.1.4. в частта за виртуалния достъп по т. 1.4.1. и т. 1.4.2.; по т. ІV.2. (в т.ч. по т. 2.1. и т. 2.2.) - в частта за виртуалния достъп; по т. ІV.3.3. ( в т.ч. по т. 3.3.1.; т. 3.3.2.; т. 3.3.3.); по т. ІV.3.4.; по т. ІV.4.1.3.; по т. ІV.4.1.4. и т. ІV.4.1.5. в частта за виртуалния достъп и по т. ІV.4.2.

 

 

1. Окончателно решение

 

 

2. Приложение към решението (пазарен анализ)  

 

3. Становища, постъпили по време на проведените обществени обсъждания със заинтересованите предприятия и становища на Комисията за защита на конкуренцията:

 

 

3.1.              Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 769 от 12.12.2014 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията 

 

 

Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 15.01.2015 г.

 

Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 15.01.2015 г.

 

Становище ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 15.01.2015 г.

 

Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ (СЕК) 15.01.2015 г.

 

Становище СДРУЖЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИ ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИЦИ (СНИД) 15.01.2015 г.

 

Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 22.01.2015 г.

 

 

 

3.2. Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 186 от 21.04.2015 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

 

Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 25.05.2015 г.

 

Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 25.05.2015 г.

 

Становище ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 26.05.2015 г.

 

Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 24.06.2015 г.

 

4.       Становище на Европейската комисия  

 

Становище на Европейската комисия 30.07.2015 г.