С Решение № 109/14.03.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC)

 

С Решение № 109 от 14.03.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение, с което определя съответния пазар на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC) след проведена процедура за обществено обсъждане, открита с Решение № 542/13.12.2018 г. на КРС.

На съответния пазар е установена ефективна конкуренция, поради което КРС отменя всички специфични задължения, наложени на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД с Решение № 372/13.08.2015 г. на КРС.

В проекта на решение са отразени постъпилите становища на заинтересованите лица в процедурата за обществено обсъждане, открита с Решение № 542/13.12.2018 г. на КРС.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 151, ал. 5 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.

 

Становища от проведеното обществено обсъждане

Становище на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

Становище на Сдружение за електронни комуникации

Становище на „София Комюникейшънс“ ЕАД

Становище на Национално сдружение на кабелни оператори „Клуб 2000“

Становище на „А1 България“ ЕАД

Становище на „М Сат Кейбъл“ ЕАД

Становище на „Вестител БГ“ АД

Становище на „Теленор България“ ЕАД

Становище на Комисия за защита на конкуренцията