Търсене в сайта

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски материали ( запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС”

 

Договор с изх. № 03-08-28/04.07.2017 г. сключен между КРС и „РОЕЛ - 98 ООД, с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали (Позиция  2)”

 

 

Договор с изх. № 03-08-29/04.07.2017 г. сключен между КРС и  “МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” ООД, с предмет: „Периодична доставка по заявка на копирна хартия

 

 

Договор с изх. № 03-08-30/04.07.2017 г. сключен между КРС и КООПЕРАЦИЯ ПАНДА”, с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали (Позиция 4)

 

(Договорите са публикувани на 27.07.2017 г.)

 

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски материали( запазена по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)"  (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 12.06.2017 г.)

 

 

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, с Протоколно решение № 4/08.06.2017 г. Комисия за регулиране на съобщенията прекратява възлагането на позиция 3 от обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС.

 

Мотиви за прекратяването: Предложената цена от участника, класиран на първо място по позиция 3, надвишава прогнозната стойност на поръчката по посочената позиция

 

(Съобщението е публикувано в Профила на купувача на 08.06.2017 г.)

 

 

 

 

Разяснение по повод постъпило писмено запитване

 

(Разяснението е публикуван в Профил на купувача на 21.04.2017 г.

 

Разяснение по повод постъпило писмено запитване

 

Разяснение по повод постъпило писмено запитване

 

(Разясненията са публикувани в Профил на купувача на 12.04.2017 г.)

 

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при четири самостоятелно обособени позиции.

 

Срокът за подаване на оферти е 02.05.2017 г.

 

Отварянето на офертите ще се извърши на 03.05.2017 г. в 14:00 часа

 

(Обявата е публикувана в Профил на купувача на 07.04.2017 г.)