Търсене в сайта

Със свое Решение № 551 от 12.11.2015 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена“

 

Комисията за регулиране на съобщенията,  със свое Решение № 551 от 12.11.2015 г., прие „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена“.

 

Решението е обнародвано в Държавен вестник бр. 91 от 24.11.2015 г.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена“.

 

Становища постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

- „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД;

- „Мобилтел“ ЕАД;

- „Теленор България“ ЕАД.