Типовo предложениe за линии под наем

ТИПОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА "ЛИНИИ ПОД НАЕМ"


ОБЩА ЧАСТ
I. Въведение

"Българска телекомуникационна компания" АД (БТК) сключва договори за предоставяне на услугата "линии под наем" в съответствие с настоящото Типово предложение за сключване на договор за предоставяне на услугата "линии под наем" (ТПДЛН).

Неразделна част от Типовото предложение за сключване на договор за предоставяне на услугата "линии под наем" са следните приложения:

1. Описание на услугата "линии под наем" и технически характеристики за качество - Приложение № 1.
2. Условия и срокове за предоставяне на услугата "линии под наем" за минималния пакет от типове линии - Приложение № 2.
3. Изисквания за качество на услугата "линии под наем" и отстраняване на повреди - Приложение № 3.
4. Точки на предоставяне на услугата, технически изисквания и интерфейси за монтаж, ползване и поддържане на свързаните крайни далекосъобщителни съоръжения - Приложение № 4.
5. Приемни изпитвания - Приложение № 5.
6. Цени на услугата "линии под наем" за минималния пакет от типове линии - Приложение № 6.

ТПДЛН на БТК е основа за сключване на индивидуални договори за предоставяне на услугата "линии под наем" с крайни потребители и лицензирани обществени далекосъобщителни оператори. БТК осигурява неговата публична достъпност, заедно с цялата необходимата информация за заинтересованите лица на страницата й в Интернет - www.btc.bg.

II.Дефиниции

По смисъла на това типово предложение:

1. "Приемни изпитвания" означава тези приемни изпитвания, описани в Приложение № 5.
2. "Законът" означава Законът за далекосъобщенията, в сила от 2003 г.
3. "Мрежа на БТК" означава обществената далекосъобщителна мрежа на БТК АД.
4. "БДС технически характеристики" означава Българските държавни стандарти отнасящи се до наетите линии, които са включени в минималния пакет, както са в Приложение № 1 и в Наредбата за условията и реда за предоставяне на услугата линии под наем.
5. "КРС" означава Комисията за Регулиране на Съобщенията.
6. "Линии под наем" са далекосъобщителни съоръжения, чрез които се осигурява прозрачен преносен капацитет между крайни точки на далекосъобщителна мрежа без комутация по заявка - комутационни функции, които потребителят може да контролира като част от предоставянето на линии под наем.
7. "Линии под наем от минималния пакет" са линиите, както са дефинирани в чл. 3.3.
8. "Услугата линии под наем" означава услугата, която БТК предоставя на потребителите по отношение на минималния пакет от линии под наем.
9. "Селищна телефонна мрежа" (СТМ) е съвкупност от съобщителни линии, съоръженията към тях и телефонните постове, изградени в съответно населено място.
9.1. Границите на СТМ съвпадат с границите на застроителния и регулационен план на населеното място.
10. "Селищна линия под наем" е линия под наем от селищната мрежа (независимо от броя на междинните участъци), която се използва за:
10.1. свързване на две крайни точки на територията на една селищна мрежа, включително и в рамките на една местна телефонна мрежа;
10.2. свързване на една крайна точка от СТМ с пункт от междуселищната мрежа. Пункт от междуселищната мрежа е сградата на БТК, в която са разположени съоръженията от междуселищната мрежа.
11. "Междуселищна линия под наем" е линия под наем, която свързва две крайни точки на далекосъобщителната мрежа, разположени в две различни населени места.
12. "Постоянна линия под наем" е линия под наем, предоставена на потребителя за срок по-голям от един месец.
13. "Временна линия под наем" е линия под наем, предоставена на потребителя за срок на ползване до един месец.
14. "Заявка" означава заявката за предоставяне на услугата "линии под наем", която трябва да бъде подадена от потребителя в съответствие с процедурата, описана в раздел II от Приложение № 2.
15. "Наредбата" означава Наредбата за условията и реда за предоставяне на услугата линии под наем, приета с Постановление №. 21/29.01.04 г. на Министерски съвет на Република България, обн., ДВ, бр. 10 от 6.02.2004 г.).
16.

"Потребител" е физическо или юридическо лице, което ползва или е заявило желание за ползване на далекосъобщителни услуги.
17. "Договор" означава договорът за предоставяне на услугата "линии под наем" съгласно чл. 3.6.2.
18. "Страна" означава БТК или потребителят на услугата "линия под наем"

III.Основни положения

3.1. "Българска телекомуникационна компания" АД (БТК) е лицензирана да изгражда, поддържа и експлоатира обществени далекосъобщителни мрежи и да предоставя обществени далекосъобщителни услуги в съответствие със Закона за далекосъобщенията.
3.2. БТК е акционерно дружество, образувано съгласно Търговския закон и вписано в Регистъра на търговските дружества на Софийски градски съд, фирмено дело № 34241./1992 г., данъчен номер 1221003426, БУЛСТАТ 831642181.
3.3. Типовото предложение за услугата "линии под наем" се отнася само до минималния пакет от типове линии под наем с технически характеристики по БДС, определени с Наредбата за условията и реда за предоставяне на услугата "линии под наем" на Министерския съвет.
3.4. Типовото предложение за сключване на договора за предоставяне на услугата "линии под наем" е приложимо за всички искания за ползване на услугата.
3.5. Настоящото Типово предложение е одобрено от КРС при условията на чл.140, ал.5 от Закона за далекосъобщенията.
3.6. Стандартната форма на Договор за предоставяне на услугата "линии под наем" съдържа следните неразделни части:
3.6.1. Всички условия и срокове, които се съдържат в това Типово предложение.
3.6.2. Индивидуален договор, включващ данни за идентифициране на страните, технически характеристики на заявената услуга, лица за контакт и други условия.
3.6.3. Приложения, които определят техническите спецификации и изисквания към далекосъобщителните съоръжения, интерфейси и крайните далекосъобщителни устройства, чрез които се осигурява качествено предоставяне на услугата.
3.7. БТК може да откаже, ограничи или прекрати предоставянето на услугата "линии под наем" при неспазване на съществените изисквания предвидени в чл. 141, ал. 1 от Закона.

БТК мотивира писмено отказа, съответно прекратяването или ограничаването на услугата.

БТК осигурява услугата "линии под наем" с приоритет за държавните органи по отбрана, национална сигурност и обществен ред.

IV.Видове линии под наем

Видовете линии под наем се разграничават според:

* местоположението на крайните точки на линията - селищни, между селищни;
* продължителността на ползване на услугата - временни и постоянни.
* начина на обработка на сигнала при пренос - аналогови и цифрови.

Типовете линии под наем с технически характеристики по БДС от минималния пакет са включени в Приложение № 1.

Връщане към актуална версия на сайта