Търсене в сайта

С Решение № 31 от 08.02.2024 г. КРС утвьрди образците на формулярите на годишни вьпросници за отчет на дейността по предоставяне на пощенски услуги през 2023 г.

Във връзка с Решение № 31/08.02.2024 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, пощенските оператори, лицензирани за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ), услуги от обхвата на УПУ, услугата „пощенски парични преводи” и операторите, притежаващи регистрация към 31.12.2023 г. в публичния регистър за операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1-З от ЗПУ, следва да предоставят до 31.03.2024 г. информация за отчет на дейността си през предходната година, съгласно образци на въпросници, публикувани на интернет страницата на КРС в раздел „Практическа информация”, подраздел „Въпросници”, категория „Въпросници за оператори на пощенски услуги”, т. 1 Годишни вьпросници за дейността на пощенските оператори през 2023 г."