Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на принтери; Позиция 3: Доставка на цветна мултифункционална машина

 

Изплатени средства по договор № 03-08-56/29.10.2015 г. с предмет  „Доставка на 30 броя принтери”.(Публикувано в Профил на купувача на 21.12.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-55/29.10.2015 г. с предмет  „Доставка на 70 броя настолни компютри”. (Публикувано в Профил на купувача на 21.12.2015 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-55/29.10.2015г. с предмет: „Доставка на 70 броя настолни компютри”, ведно с Приложение 2 „Ценово предложение”. (Приложение 1- „Техническа спецификация”  е посочено от изпълнителя по договора като съдържащо конфиденциална информация и по тази причина, съгласно чл. 33, ал. 5 от ЗОП, същото не следва да бъде публикувано в Профила на купувача на КРС ) (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 23.11.2015 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-56/29.10.2015 г. с предмет: „Доставка на 30 броя принтери” , ведно с Приложение 1 „Техническа спецификация” и Приложение 2 „Ценово предложение”. (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 23.11.2015 г.)

  

Решение № 474 от 08.10.2015 г. за избор на изпълнител (Информацията е публикувана на 12.10.2015 г.)

 

Протокол 3 от дейността на комисията, назначена със Заповед РД 07-231/02.09.2015 г." (Протоколът е публикуван на 12.10.2015 г.)

 

Доклад № Ф7-1300/05.10.2015 г.  (Докладът е публикуван на 12.10.2015 г.)

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена със заповед № РД 07-231/02.09.2015 г. обявява, че ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС” при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на принтери” ще бъдат отворени публично при условията на чл. 68 ал. 3 от ЗОП на 28.09.2015г. в 10:00 часа, в сградата на КРС на адрес: ул. „Гурко” № 6, ет. 4.
(Информацията е публикуван на 18.09.2015 г.)

 

Протокол 2 от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС" (Протоколът е публикуван на 18.09.2015 г.)

 

Протокол 1 от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС" (Протоколът е публикуван на 07.09.2015 г.)

 

 

Решение № 412 от 31.08.2015 г. (Решението е публикувано на 07.09.2015 г.)

 

Доклад № Ф7-1135/27.08.2015 г. (Докладът е публикуван на 07.09.2015 г.)

 

Комисия за регулиране на съобщенията взе Решение № 412/31.08.2015 г. за прекратяване на Позиция 3: Доставка на цветна мултифункционална машина от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на принтери; Позиция 3: Доставка на цветна мултифункционална машина”.(Информацията е публикувана на 31.08.2015 г.)

 

Искане на разяснения по открита процедура (Информацията е публикувана на 21.08.2015 г.)

 

Искане на разяснения по открита процедура (Информацията е публикувана на 14.08.2015 г.)

 

Документация за участие (Документацията е публикувана на 03.08.2015 г.)

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 01.09.2015 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП ще бъде на 02.09.2015 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

Златка Асенова – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко”  № 6, тел. 02 949 2722 e-mail: zasenova@crc.bg

Стефка Добрева Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел. 02 949 2939, e-mail: sdobreva@crc.bg