Търсене в сайта

Със свое Решение № 597/16.06.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура на обществени консултации на проект на решение за задължителни указания за изменение на проект на текстове на Типовото предложение за взаимно свързване, внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 597/16.06.2011 г. откри процедура на обществени консултации на проект на решение на комисията за задължителни указания за изменение на проект на текстове Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване, внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК). Проектът, поставен на консултации, е свързан с уреждане на условията за искане на обезпечение за вземания по сключени индивидуални договори за взаимно свързване.

С Решение № 597/16.06.2011 г., КРС откри процедура на обществени консултации  по реда  на чл. 167, ал. 7 във връзка с чл.37 от Закона за електронните съобщения на проект на решение на комисията за одобрение, със задължителни указания за изменение, на внесен от БТК проект на текстове, съответни мотиви към него, които уреждат в Типовото предложение за сключване на договор за взаимно свързване на БТК условията за искане на обезпечения за вземания по индивидуални договори за взаимно свързване.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 06.07.2011  г. на адрес:гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg