Търсене в сайта

Резултати от проведено общественото обсъждане на проект на решение на Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на Правила за условията и реда за предоставяне на услугата “избор на оператор” (обн. ДВ бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г.)