Търсене в сайта

ТАБЛИЦА с постъпилите в КРС становища по проект на Решение за изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (обн., ДВ, бр. 96 от 7.11.2008 г., в сила от 7.11.2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 6.04.2010 г., в сила от 6.04.2010 г.)(процедура открита с Решение № 683 на КРС от 17.06.2010 г.)