Търсене в сайта

С Решение № 329 от 13.10.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.

С Решение № 329 от 13.10.2022 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение  за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазар № 2 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.) след проведена процедура за обществено обсъждане, открита с Решение № 281 от 11.08.2022 г. на КРС.

Вследствие на извършения пазарен анализ КРС стигна до заключението, че разглежданият пазар на едро не подлежи на ex ante регулиране, тъй като не изпълнява теста на трите критерия за пазари, подлежащи на ex ante регулиране.

В проекта на решение са отразени постъпилите становища на заинтересованите лица в процедурата за обществено обсъждане, открита с Решение № 281 от 11.08.2022 г. на КРС.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 151, ал. 5 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.

Становища от проведеното обществено обсъждане:

Становище на „Голд Телеком България“ АД 

Становище на „А1 България“ ЕАД 

Становище на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД („Виваком България“ ЕАД, считано от 05.10.2022 г.) 

Становище на Сдружение за електронни комуникации 

Становище на „Йеттел България“ ЕАД 

Становище на Комисията за защита на конкуренцията