Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър.

      С Решение № 373 от 21.10.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър.

      В рамките на определения срок, в КРС постъпиха становища от следните лица:

      Приетите предложения са отразени в проекта на Правила за условията и реда за прехвърляне разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър , а за останалите са посочени мотиви за неприемането им.

      В хода на обществено обсъждане на проекта на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър, открито с  Решение № 279/29.07.2021 г. на КРС, постъпиха становища, като същите са отразени в таблица, съдържаща постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения и мотивите за неприетите.

      Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър .