Документация за участие в открита процедура с предмет: „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление”

Обявление за възложена поръчка

 Договор с № 03-08-60/15.10.2020 г., сключен между КРС и "Технологика" ЕАД.

(Публикувано на 09.11.2020 г.)

С Решение № РД-15-3/10.09.2020 г.  е определен изпълнител в открита процедура с предмет: „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление”.

1. Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП;

2. Утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП;

3. Протокол 2 от дейността на комисията;

4. Протокол 3 от дейността на комисията.

(Публикувано на 11.09.2020 г.)

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление“ ще се извърши на 01.09.2020 г., в 11:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

(Публикувано на 27.08.2020 г.)

Протокол № 1 от дейността на комисията по ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Развитие на информационна система "Лицензиране и регистри" на КРС в съответствие с принципите на електронното управление”.

(Публикувано на 30.07.2020 г.)

Разяснение по постъпило писмено запитване.

(Публикувано на 07.07.2020 г.)

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление”;

Приложение № 1- Техническа спецификация (Техническо задание);

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление;

Решение за откриване на процедура с предмет: „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление;

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 16 юли 2020 г.,  17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 17 юли 2020 г. от 10:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 12.06.2020 г.)