Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станция за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори

Обявление за приключване на договор за обществена порчъка поз. 2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка поз.1

Обявление за възложена поръчка

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнена информация

Договор с № 03-08-47/14.09.2020 г., сключен между КРС и „Сиском Инженеринг“ АД по обособена Позиция 1: „Доставка на измервателна апаратура за станция за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“.

 
 
 
(Публикувано на 12.10.2020 г.)

 

С Решение на КРС № 267/23.07.2020 г. са определени изпълнители по обособени позиции в процедура с предмет: „Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: „Доставка на измервателна апаратура за станция за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“;  Позиция 2: „Доставка на спектрални анализатори".  

1. Окончателен доклад от дейността на комисията по ЗОП

2. Утвърден доклад по чл.  103, ал. 3 от ЗОП

3. Протокол 1 от дейността на комисията

4. Протокол 2 от дейността на комисията

5. Протокол  3 от дейността на комисията

(Публикувано на 24.07.2020 г.)

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станция за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2:  Доставка на спектрални анализатори“ ще се извърши на 03.07.2020г., в 10:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

(Публикувано на 29.06.2020 г.)

 

На основание § 18 във връзка с § 13 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ. бр. 34 от 09.04.2020 г.) и във връзка с Методически указания Рег. №№ МУ-4/09.04.2020 г. и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, срокът за получаване на оферти по поръчката е удължен до 04 юни 2020 г., 17:30 часа.

 

Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 05 юни 2020 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 30.04.2020 г.)

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станция за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори”

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: „Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станция за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори”

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 19 май 2020 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 20 май 2020 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6“.

(Публикувано на 02.04.2020 г.)