Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 405 от 27.09.2018 г. прие проект на решение за изменение и допълнение на Методика за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара и откри процедура за обществено обсъждане на проекта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 405 от 27.09.2018 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Методика за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара, приета с Решение на КРС № 2076 от 23.10.2012 г. (Методиката). 

Проектът е изготвен от КРС, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията, съобразно актуализираните и публикувани на 07.05.2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз Насоки за пазарни анализи на Европейската комисия и Обяснителната бележка към тях и в съответствие с общите принципи на конкурентното право и съобразно правото на Европейския съюз. 

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 01.11.2018 г., включително на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg