Съгласуване на методики за провеждане на пазарни проучвания, съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕС

С Решение № 475 от 19.12.2019 г. Комисия за регулиране на съобщенията съгласува методика за провеждане на „Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България“, постъпила от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори:

 

  1. Обща информация за методологията, организацията и целта на проучването.
  2. Методика на проучването.
  3. Анкетна карта и шоукарти.