Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 2225 от 19.12.2012 г. прие проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на комисията и проект на решение за разходоориентирани цени за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на комисията, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 2033 на КРС от 11.10.2012 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 2225 от 19.12.2012 г. прие проекти на решения, с които определя разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на комисията и разходоориентирани цени за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи, въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на комисията за съответните пазари, подлежащи на ex ante регулиране. С решения на КРС №1361 и №1362 от 31.05.2012 г. на предприятията със значително въздействие върху съответните пазари са наложени задължения за прилагане на разходоориентирани цени, определени въз основа на BULRIC модел разработен от  КРС, в съответствие с изискванията на Препоръка на Комисията от 7 май 2009 г. относно подхода за регулиране на цените за терминиране на фиксирана и мобилна връзка в ЕС (2009/396/ЕО). В тази връзка КРС разработи BULRIC модели за определяне на разходоориентирани цени въз основа на разходите на ефективен оператор.

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 2033 от 11.10.2012 г.

 

Съгласно чл.151, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, проектите на решения се изпращат за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.