Търсене в сайта

Със свое Решение № 376 от 01.03.2012 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура на обществени консултации на проект на решение за одобрение със задължителни указания за изменение на проект на Типово предложение за достъп до пасивна инфраструктура, внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 376 от 01.03.2012  откри процедура на обществени консултации на проект на решение на комисията за задължителни указания за изменение на проект на решение за одобрение със задължителни указания за изменение на проект на Типово предложение за достъп до пасивна инфраструктура, внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК). Проектът, поставен на консултации, е свързан с уреждане на реда и условията за достъп да каналната мрежа на БТК.

 

 

С Решение № 376/01.03.2012 г., КРС откри процедура на обществени консултации  по реда  на чл. 167, ал. 7 във връзка с чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект на решение на комисията за одобрение със задължителни указания за изменение на внесен от БТК проект на Типово предложение за достъп до пасивна инфраструктура, допълнен с писмо вх. № 04-04-197/24.11.2011 г. от БТК. 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 09.04.2012 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg