Търсене в сайта

Комисия за регулиране на съобщенията прие окончателно Решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г.

 

Комисия за регулиране на съобщенията с Решение № 585/24.11.2016 г. определи разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални  мобилни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г., изчислени чрез адаптиран BULRIC модел на Комисията, включително във формат Еxcel.

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведените обществени обсъждания, както и становището на Европейската комисия.