Търсене в сайта

ТАБЛИЦА с постъпилите в КРС становища по проекта на технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби и съоръженията, свързани с тях