ТАБЛИЦА

с постъпилите в КРС становища по проекта на технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби и съоръженията, свързани с тях

 

Заинтересовани лица

Предложения

Статус

Становище по  предложенията

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

1. По чл. 10: В съответствие с правилото на чл. 40, ал. 2, т. 2 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлагаме в ал. 1 да се посочи съответния брой на Държавен вестник, в който е обнародван текстът на Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти;

Приема се

В чл. 10 след „Наредба № 9” се добавя „(обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм., бр. 8 от 2002 г.)”.

2. По чл. 10: Необходимо е текстът на ал. 2 да бъде редактиран така, че нормата да включва по-скоро техническите изисквания за постигане на целта, посочена в сегашната редакция;

Не се приема

Техническите изисквания към различните електронни съобщителни средства са включени в конкретните стандарти, посочени в Приложение 3. Предложеният текст е идентичен със съответни текстове в приетите вече технически изисквания за другите радиослужби.

3. По чл. 10: В ал. 3 изразът „засегнати устройства” да се замени с израза „устройства, които създават електромагнитни излъчвания извън границите определени в стандарти”;

Приема се по принцип

В чл. 10, ал. 3 изразът „засегнати устройства” се заменя с израза „съответните устройства”.

4. Радиочестотните ленти в Приложение № 1 към чл. 3 да бъдат изписвани както са определени съгласно Националния честотен план, като пример можем да посочим радиочестотната лента 137-138 MHz, която се състои от четири радиочестотни ленти, в някои от които подвижната спътникова радиослужба (космос-земя) е на първична основа, а в други е на вторична;

Не се приема

Радиочестотните ленти са окрупнени спрямо Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, защото в Техническите изисквания не се третират различно радиослужбите на първична и на вторична основа.

5. За улеснение при прилагането на акта предлагаме абревиатурите на Радиослужбите да бъдат посочени в отделно приложение;

Не се приема

В Техническите изисквания наименованията на радиослужбите на повечето места са  изписани изцяло. Единствено в таблицата в Приложение 1 са използвани съкращенията FSS (за неподвижна-спътникова радиослужба) и  MSS (за подвижна-спътникова радиослужба), но те са дадени в заглавието над таблицата.

6. В таблицата на Приложение № 1 към чл. 3, в ограничителните технически параметри на земните станции е необходимо да бъдат включени всички забележки от Националния честотен план, които създават ограничения при ползването на Радиослужбите.

Приема се по принцип

В отделни ленти на таблицата на Приложение № 1 се добавят ограниченията, предвидени в цитираните забележки на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и отнасящи се единствено до радиослужбите неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова. Спазването на ограничения, предвидени в забележки на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и свързани със споделено ползване на съответните честотни ленти с други радиослужби ще бъде осигурено с добавяне на нова точка 2.5 в Приложение № 2 към чл. 4 „Правила за осъществяване на електронни съобщения…” със следния текст: „2.5. При предоставянето на индивидуално определен радиочестотен спектър за работа на електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби се спазват съществуващите ограничения за споделено ползване с други радиослужби, предвидени в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър”.

ТРАНСАТ” АД

7. В чл. 6 е записано, че „За предоставяне на ограничен ресурс е необходимо предприятието да има предварителен договор с доставчик на спътников капацитет”, в действителност подобни договори се сключват за дълъг период от време и стойностите по неустойките при едно евентуално прекратяване на договорите между предприятията и спътниковите оператори са огромни. Сключването предварително на подобни договори за  определен честотен ресурс, без да е ясно дали КРС ще издаде необходимите разрешителни за извършване на далекосъобщителни дейности при евентуален отказ би коствал на предприятията големи загуби.Предлагаме този член да се измени така, че да позволява на предприятията да кандидатстват за разрешения преди подписване надоговора със спътниковите оператори и да са задължени да предоставят договори в няколко месечни срокове след издаването на разрешителните за използване на искания ограничен ресурс.

Приема се по принцип

При предоставянето на индивидуално определен радиочестотен спектър се прави координация за всяка земна станция със съществуващите мрежи от другите радиослужби на първична основа. Доставчикът на спътников капацитет предлага искания честотен ресурс,а КРС го предоставя след успешна национална координация. При установяване на вероятност за смущения от и към съществуваща електронна съобщителна мрежа, КРС трябва да уведоми заявителя и да предложи промяна на честоти или местоположението на съответната земна станция. Това налага преди издаването на разрешение да се иска договореност с доставчика на спътников капацитет. В тази връзка в чл. 6 на Техническите изисквания текстът „предварителен договор” се заменя с „предварително споразумение”.

8. Неточност, която според нас е допусната е част от Приложение № 1 към чл. 3 „Технически характеристики и параметри на електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова (fss) и подвижна-спътникова (mss) радиослужби и съоръженията, свързани с тях” за радиочестотните ленти 10,70-11,70 GHz и 12,50-12,75 GHz в част „Ограничителни характеристики на земни станции”, където са включени VSAT сателитните системи. Там е записано, че антените е необходимо да бъдат с диаметър по-малък или равен на 1,2 м, което покрива изискването на антени за земни станции на плавателни средства (БДС ЕN 302 340), но не съответства на определението за VSAT в стандарт БДС ЕN 301 428 където е описано, че диаметърът на антената на земна VSAT станция е по-малък или равен на 3,8 м. Предлагаме ограничението от 1,2 м да отпадне или да се запише като коментар единствено за тези спътникови системи, за които съществува подобно изискване в европейската нормативна база.

Приема се

Ограничението за диаметъра на антената отпада от радиочестотните ленти 10,70-11,70 GHz и 12,50-12,75 GHz.