Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) предложения по проекта на „Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях”

Заинтересовани лица

Становища

Статус

Мотиви за неприемане/място на отразяване на приети предложения

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ (ДАИТС)

Бележки и предложения по всички проекти на Технически изисквания:
I. Т. 1. От проектите на документите да отпаднат всички текстове, които не касаят конкретни технически изисквания, а уреждат обществени отношения и попадат извън нормата на чл. 32, т. 2 от ЗЕС.

приема се по принцип

Структурата на документа е променена. Всички текстове, които не касаят конкретни технически параметри или изисквания са оформени като приложения към документа.

2.

ДАИТС

Чл. 3, чл. 4, чл. 5, чл. 6 и чл. 7 от Раздел II „Правила за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване”, чл. 13 и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Раздел IV „Правила за проектиране и изграждане на електронни съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване”, Раздел V „Експлоатация и поддържане на електронна съобщителна мрежа от радиослужба „Радиоразпръскване” и Раздел VI „Контрол” да отпаднат от проекта, във връзка с аргументите дадени в т. I 1. от становището.

приема се по принцип

Структурата на документа е променена. Всички текстове, които не касаят конкретни технически параметри или изисквания са оформени като приложения към документа.

3.

Петър Родев

В текста да се използва само един от термините “зона на обслужване” (среща се 5 пъти: стр. 2 – 1, 2, 6 ред отдолу и стр. 12 – 15 ред отгоре и 22 ред отдолу) или “зона на покритие” (среща се 2 пъти: стр. 12 – 4, 6 ред отдолу и в допълнителната разпоредба).

приема се

Навсякъде в текста на Техническите изисквания,  където се среща "зона на покритие" е заменено със "зона на обслужване".

ПО РАЗДЕЛ I ОТ ПРОЕКТА

4.

ДАИТС

В чл. 1, ал. 1 изразът „правилата и” да се заличи и в чл. 1, ал. 5, да отпадне, предвид аргументите дадени в т. I 1. от становището.

приема се по принцип

Структурата на документа е променена. Всички текстове, които не касаят конкретни технически параметри или изисквания са оформени като приложения към документа.

ПО РАЗДЕЛ II ОТ ПРОЕКТА

5.

ДАИТС

В заглавието на Раздел II думата „правила” да бъде заменена с „честотни ленти”.

приема се по принцип

Заглавието на посочения раздел придобива следната редакция: "Раздел III. Технически параметри за електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях". Честотните ленти, определени за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване са посочени в Приложение № 7, а правилата за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване са дадени в Приложение № 1.

6.

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ (АБРО)

В чл. 3, булет 2 от проект на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба «Радиоразпръскване» и съоръженията, свързани с тях предлагаме изследването за електромагнитната съвместимост (ЕМС) да бъде осъществявано от Комисия за регулиране на съобщенията – КРС. Считаме, че това следва да бъде извършвано от КРС поради факта, че предприятията нямат информация за това какви ресурси се излъчват от определена точка на излъчване. Тази информация е вписана във всяка една индивидуална лицензия или разрешително.

приема се

Изследването за електромагнитна съвместимост (ЕМС) се извършва от КРС. Това е записано в Приложение № 1 към чл. 2, точка 2.2.

7.

АБРО

Чл. 3, булет 4 предлагаме да отпадне. Международната координация е процес при който честоти и зони на покритие се координират между ползватели на радиочестотен спектър на базата на доброволното сътрудничество. Тези групи са официално признати от МСД, но не е задължително координацията да бъде извършвана в МСД.

не се приема

Съгласно разпоредбата на чл. 32, т. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) международната координация се извършва от КРС. Международната координация и регистрация са задължителни според гл. III от Радиорегламента и финалните актове на международни и регионални радиоконференции.

8.

"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД (БТК)

Посочената в разпоредбата на чл. 5, ал. 2 методика би могла да доведе до затруднение при прилагането на техническите изисквания. По наше виждане, в много случаи, резултатите от използването й показват нереални стойности. В тази връзка от констатациите при измерване чрез посочената методика произтича в крайна сметка и нерационалното използване на обхвата от УКВ-ЧМ радиоразпръскване 87.5 – 108.0 MHz. От своя страна последното е в противоречие с основната цел за ефективно ползване и управление на радиочестотния спектър, дефинирана в разпоредбата на чл. 4, ал. 1, б. „г” от ЗЕС. Посочената методика предполага прилагането на препоръка, която по своето естество не е нормативно скрепена. Следва да се избегне нейния препоръчителен характер от една страна, както и да се спазят разпоредбите на ЗЕС, където става въпрос единствено за прилагане на международни споразумения, ратифицирани международни споразумения и решения на международни организации.

приема се по принцип

Предложението е отразено в Приложение № 1 към чл. 2, както следва:
"2.2. Процедурата изследване за ЕМС се извършва от КРС по методика, въз основа на препоръка Rec. ITU-R SM.1009-1 на Международния съюз по далекосъобщения (МСД)."

Следва да се отчетат и разпоредбите на чл. 5, ал. 4 и ал. 5 от Конституцията на Република България, които определят конкретно начините за имплементиране и прилагане на международни споразумения и респективно нормативни актове, какъвто акт (нормативен административен) са и Техническите изисквания. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 39 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, който се прилага субсидиарно за нормативните административни актове, съгласно разпоредбата на чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс. Посочената разпоредба от Указ № 883 определя препращане само към актове на Европейския съюз и обнародвани международни договори и в тази връзка Техническите изисквания не могат да препращат към „методика, дадена в препоръка на МСД”.

 

Още повече при изготвяне на нормативен административен акт, какъвто са Техническите изисквания, следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 5 от ЗЕС, съгласно която при прилагане на този закон държавните органи спазват принципите на законоустановеност, консултативност и прозрачност. В съответствие с посоченото и съгласно Конституцията на МСД страните по самата конституция „признават напълно суверенното право на всяка държава да управлява своите далекосъобщения”.
Във връзка с изложеното и с оглед факта, че цитирана препоръка на МСД е само с препоръчителен характер, предлагаме разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Техническите изисквания да бъде променена по следния начин:
„Процедурата изследване на ЕМС се извършва от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по приета от нея методика, въз основа на препоръка на МСД”.

 

9.

БТК

По чл. 6: Влиянието на УКВ-ЧМ предавателите върху безопасността на въздухоплаването следва да бъде разгледано и в обратната посока. Съгласно разпоредбата на чл. 5 от ЗЕС и с оглед защита интересите на предприятията, осъществяващи електронни съобщения чрез мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване”, предлагаме в Методиката по чл. 5, ал. 2 от Техническите изисквания да се определят и изисквания за съоръженията на въздухоплаването, тъй като и последните участват равноправно и наравно с посочените предприятия при формирането на ЕМС. Определянето в обща методика, по която да се извършва изследването за ЕМС ще позволи избягването на вредни смущения и от обхватите на служби „Въздушна радионавигация” и „Въздушна подвижна”.

не се приема

Радионавигационните и радиокомуникационните служби на Гражданското въздухоплаване нямат технически потенциал да смущават радиоразпръсквателните служби.  Изискванията към въздухоплавателните служби са установени на световни  конференции по защита на въздухоплавателните радиосредства и не могат да бъдат предмет на обсъждане.

10.

АБРО

Чл. 7, ал. 2, изречение второ,  да придобие следния вид – "Процедурата международно координация се извършва от заинтересованите ползватели на радиочестотен спектър, след упълномощаване от страна на КРС".
Процедурата по международно координация следва да се извършва в координационните групи от ползвателите на РЧ спектър, които най-добре представят интересите си. Координиращите следва да бъдат изрично упълномощени от КРС при строго определени от комисията параметри. Упълномощените следва надлежно писмено да уведомят КРС относно постигнатите резултати, а така също и администрацията на координационните групи уведомява МСД от постигнатите резултати и процеса по координация.

не се приема

Съгласно разпоредбата на чл. 32, т. 3 от ЗЕС международната координация се извършва от КРС.
Международната координация и регистрация са задължителни според гл. III от Радиорегламента и финалните актове на международните и регионални радиоконференции.

ПО РАЗДЕЛ IV ОТ ПРОЕКТА

11.

ДАИТС

В заглавието на Раздел IV – изразът „Правила за проектиране и изграждане на…” да се замени с „Технически изисквания при изготвяне на проект…”.

не се приема

Съгласно новата структура на Техническите изисквания заглавието на раздела е придобило следната редакция: "Раздел II. Общи изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях". Следва да се има предвид, че съгласно ЗЕС не се изисква проект, технически проект се изготвя по Закона за устройство на територията.

12.

ДАИТС

Чл. 15 да добие следната нова редакция:
„Чл. 15. Радиосъоръженията от радиослужба „Радиоразпръскване” не трябва да създават електромагнитни полета с по-висок интензитет в населени територии от този определен в Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2002 г.).

приема се по принцип

Посоченият текст добива следната редакция:
"Чл. 5. (1) Излъчващите съоръжения от радиослужба радиоразпръскване трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (Наредба № 9)"

13.

АБРО

В Чл. 15, ал. 2 следва да се добави "само за радиопредавателни станции, излъчващи в рамките на населени места (съгласно ЗУТ)".

приема се по принцип

Посоченият текст добива следната редакция:
"Чл. 5. (2) В изпълнение на изискването по ал. 1 за радиостанциите, чиито точки на излъчване се намират в населени територии съгласно чл. 2 на Наредба № 9, предприятията предоставят в КРС оценка от Министерство на здравеопазването за хигиенно-защитната зона (ХЗЗ)."
В чл. 2 от Наредба № 9 е дадено определение за "населена територия". Министерство на здравеопазването трябва да прецени дали обектът е в населена територия по смисъла на чл. 2 от Наредба № 9.

14.

АБРО

В чл. 16, ал. 3 да отпадне "най-близката". Това се налага, с цел на бъдеща оптимизация на ефира и използване на вече направени инвестиции. Предавателят може да бъде подбран да е с десетки пъти по-мощен, с цел осъществяване на бъдещи планове по подобряване качеството на излъчване, стига в процеса на експлоатация да работи с мощността, зададена в работния проект.

приема се по принцип

Посоченият текст добива следната редакция:
"Чл. 6. (3) Номиналната изходна мощност на радио-/телевизионния предавател да бъде не по-голяма от втората най-близка по-голяма стойност от изчислената максимална мощност на изхода на предавателя от номенклатурата на производителя."

15.

АБРО

В чл. 17, ал. 1, т. 1 предлагаме да се добави, че посочените условия следва да бъдат изпълнени тогава и само тогава, когато това се отнася до населени места в близост до които има изградени летища.

не се приема

Посоченото в Техническите изисквания условие е във връзка с ефективното използване на радиочестотния спектър с цел ограничаване зоната на обслужване на местните радиостанции.

16.

АБРО

В чл. 17, ал. 1, т. 2 предлагаме да се добави, че за град София не трябва да бъде по-голяма от 1 000 метра.

приема се по принцип

Посоченият текст добива следната редакция:
"Чл. 7. (1) 3. за град София максималната ефективна височина на антенната система може да бъде не по-голяма от 800 m, при условие че:
а) не създава смущения на друга българска радиостанция;
б) максималната мощност на изхода на предавателя не превишава 500W;
в) антенната система да е с наклон на вертикалната диаграма към гр. София."

17.

АБРО

В чл. 17, ал. 2, т. 1 предлагаме след "вертикална" да се добави "или кръгова". В повечето европейски страни, вече е практика в гъсто населените райони кръговата диаграма да е единствената, която спомага за оптимално поле.

не се приема

Вертикалната поляризация осигурява развръзка между излъчвания сигнал от УКВ-ЧМ радиопредаватели и бордовите приемни антени на радионавигационната апаратура на самолетите на Гражданската авиация от порядъка на -14 dB.
В радиопредавателните центрове две антени разположени една над друга на обща мачта имат поне -10 dB  по добра развръзка отколкото при хоризонтална поляризация, което намалява потенциалните интермодулационни продукти.

18.

Петър Родев

По чл. 17, ал. 2, т. 1: Да се зададе максимално допустимата големина на ъгъла на вертикалната диаграма на насоченост (ДН) на ниво –3 dB и проектантът сам да подбере от каталог подходяща? Изхождам от изискванията за ЧМ радиоразпръскване. За да се изпълни изискването обикновено се проектират двуетажни антенни системи, състоящи се от 2 вертикални дипола, всеки от които поотделно има ширина на ДН на ниво –3 dB около 120°, a като антенна система около 75° - 80°. Също толкова имат дипол с рефлектор (мрежест) или поне триелементна антена “Яги” (Справка във фирмени каталози). Следователно може да се използва едноетажна антена. Печалбата е място върху антенния носач. Едноетажната антена заема по височина 2 м, а двуетажната 4,5 до 5 м.

не се приема

Изграждането на двуетажна антенна система се изисква, за да се ограничи влиянието във вертикалната равнина с цел намаляване на смущенията на въздухоплавателните средства.

19.

БТК

По чл. 17, ал. 2, т. 4: Почти всички работещи предаватели на НУ „РТС” имат на изхода такива крайни устройства. Във връзка с това предлагаме към чл. 17, ал. 2, т. 2 да бъде добавено следното:
„Не се изисква допълнително монтиране на насочени отклонители, ако към изходите на предавателите и изхода на филтърплексера има фабрично вградени такива”.

приема се по принцип

Предложението е отразено в чл. 7. ал. 2, т. 4:
"в) при фабрично вградени насочени отклонители (НО), които удовлетворяват изискванията на Приложение 5 не е необходимо да се монтират външни такива".

20.

Петър Родев

По чл. 19: Относно проектирането на станции за едночестотна мрежа за цифрова ТВ: изчислението на общата зона на обслужване не може  да се извърши с обичайните операции само с Rec. ITU-R P.1546. Алгоритъмът отчита отражения, дължащи се на релефа и вероятността от вредното влияние на сигналите пристигащи в приемната точка извън защитния интервал на едночестотната мрежа. Използва се специализиран софтуер, изчисляващ ефективната защита на мрежата (Effective Protection Target), който параметър освен отношението C/N включва и горните две влияния. EPT е случайно изменяща се величина, зависеща от канала, code rate, модулацията и защитния интервал и е различна за едночестотни и многочестотни мрежи.

не се приема

Проектирането на SFN-мрежата за DVB-T касае определени точки на allotment зоната (точките са по границата на allotment), за която е определено тригер-ниво и то трябва да бъде достигнато. При това условие се счита, че SFN-allotment зоната е обслужена с нормена напрегнатост. Стойността на напрегнатостта на полето е изменяща се/променлива/ величина, но статистически се усреднява.

ПО РАЗДЕЛ V ОТ ПРОЕКТА

21.

АБРО

По чл. 21, чл. 22, ал. 2 и чл. 23: Считаме, че по-сериозно и обвързващо да се разпишат конкретни срокове и процедури за съгласуване на работните проекти, което се явява голям практически проблем. Към настоящия момент съгласуването на един работен проект и узаконяването на една точка на излъчване може да отнеме няколко месеца, което считаме че не следва да продължава. Предлагаме като за начало да се въведе 45 дневен срок, в който КРС следва да се произнесе по направеното искане. Ако в този срок комисията не е излязла с решение по искането, то следва да е налице мълчаливо съгласие.

не се приема

В ЗЕС не е предвидено изрично правомощие КРС да одобрява работни проекти. Освен това мълчаливото съгласие изисква то да бъде уредено изрично в закон, а подобен текст в ЗЕС липсва. Всяка промяна в параметрите на радиостанциите ще се отразява като изменение на разрешението, което съгласно ЗЕС ще минава през процедура изследване за ЕМС, извършване на измервания за интермодулационни продукти при необходимост, национална координация и разрешение от Съвета за електронни медии.

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 12, АЛ. 3 ОТ ПРОЕКТА

22.

АБРО

В т. 4 следва да се добави, че за регионалните радиостанции стойностите трябва да отговарят за най-големия обслужван град, спрямо т. А, Б и В.

не се приема

Нормите, посочени в т. 4 от Приложение № 11 към чл. 16, ал. 3 са технически обосновани за качествено приемане в населено място с определен брой жители и нямат общо с вида на радиостанцията - дали е национална, регионална или местна.

23.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

В т. 5 от  да се добавят стойности за слабонаселени територии (населени места с население под 100 (50) човека):
- в III обхват - 49 dB (μV/m)
- в IV обхват - 58 dB (μV/m)
- в V обхват - 64 dB (μV/m).

приема се

Съгласно препоръка Rec. ITU-R BT.417-5 е възможно да се определят такива стойности за слабонаселени места.
Предложението е отразено като е допълнена буква "г" към т. 5 в първата таблица от Приложение № 11 към чл. 16, ал. 3.

24.

ДАИТС

В текста под първата таблица думата „напрегнатостта” да се замени с „интензитета”.

приема се

Навсякъде в текста на Техническите изисквания,  където се среща думата "напрегнатост" е заменена с "интензитет".

25.

ДАИТС

В текста под първата таблица изразът „две референтни честоти – 200 MHz и 500 MHz” да бъде заменен с „референтна честота 200 MHz за трети телевизионен обхват и референтна честота 500 MHz за четвърти и пети телевизионен обхват”.

приема се по принцип

Посоченият текст добива следната редакция:
„две референтни честоти – 200 MHz (за III телевизионен обхват) и 500 MHz (за IV и V телевизионен обхват)”

26.

ДАИТС

Във втората таблица с минимални медианни стойности на напрегнатостта на полето да се разменят стойностите на колони „преносимо вътрешно” и „преносимо външно”.

приема се

Предложението е отразено във втората таблица от Приложение № 11 към чл. 16, ал. 3.

27.

ДАИТС

В текста под втората таблица на първи и втори булет под формулата, изразът „…fr е еталонна честота за съответния обхват от горната таблица” да се замени с „…fr е еталонна честота в зависимост от това дали се използва референтна честота 200 MHz за трети телевизионен обхват и референтна честота 500 MHz за четвърти и пети телевизионен обхват”.

приема се по принцип

След приемане на забележка № 25, текстът добива следната редакция:
"… fr е референтната честота за съответния обхват от горната таблица".

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 КЪМ ЧЛ. 14 ОТ ПРОЕКТА

28.

Петър Родев

Съгласно Rec. ITU-R P.1546 изчисления не могат да се извършат за диаграмите на излъчване, типа на елементите, конфигурацията на антенната система, сумарните загуби, както е дадено във втория абзац.

приема се

Предложението е отразено в Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1.

29.

Петър Родев

В текста не се изисква прилагане на конкретна методика за проектиране, а само спазване на технически изисквания, представени в определена форма. Няма ли опасност да се “измислят нови методики”?

не се приема

Приложимите стандарти, препоръки и технически изисквания за определяне на техническите характеристики на предавателните станции са посочени в Приложение № 2 към чл. 3.
Също така при спазване на препоръките на МСД за радиоразпръскване, които страната ни като член на МСД е приела за приложими, не може да има варианти в проектирането.

30.

АБРО

В т. 2 следва да се добави изречението „Таблицата в електронен вид е публикувана на интернет страницата на КРС във вид удобен за електронно попълване.” Това се налага с цел улесняване попълването на таблицата и нейната прегледност и удобство да бъдещо използване.

приема се по принцип

Не е необходимо това да се отбелязва в Техническите изисквания. Предвидено е таблиците да бъдат поместени на Интернет страницата на КРС в удобен за попълване формат.

31.

АБРО

В т. 5 предлагаме да се премахне „височини на отделните етажи от антената система, спрямо кота терен”. След като има фазов център, посочени етажи  и разстоянията между отделните антенни елементи, то не е необходимо да има нанесени височини на отделните етажи от антената система, спрямо кота терен. Наличието на тези данни в работния проект ще доведе до неговата ненужна сложност и претоварване на чертежите.

приема се

Предложението е отразено в точка 5 от Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1.

32.

АБРО

Предлагаме да отпадне т. 8. С тази справка всяко едно предприятие дава информация на контролните органи за съоръжения, монтирани на определена точка на излъчване. Съоръженията в определена точка на излъчване и техните индивидуални параметри са обекти, подробни описани във всяка една индивидуална лицензия и са достъпни само за КРС, а отделните предприятия нямат достъп до тях.
Ако КРС счита, че посочената справка трябва да бъде попълвана, то следва да бъде създаден публичен регистър, в който да бъдат описани индивидуалните параметри на всяко едно съоръжение за дадена точка на излъчване, съгласно индивидуалните лицензии или разрешения.
Ако на един обект има една или повече предавателни станции и се инсталира трета, то по силата на горното, всяка една от старите станции трябва да предадат нова справка за електромагнитната съвместимост. Много често, инсталирането на нови предавателни станции става без знанието на останалите, които използват дадена точка на излъчване. За това предлагаме справката за ЕМС да бъде изработвана от КРС.

приема се по принцип

Справката за електромагнитната съвместимост на радиосъоръженията, разположени на даден обект ще остане в Техническите изисквания, но в съкратен вариант, който е отразен в Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1.

33.

АБРО

По т. 9 предлагаме:
- оценката от Министерство на здравеопазването за ХЗЗ да бъде правена при изрично искане от страна на КРС или
- да бъде изготвяна само за станции в непосредствена близост до летища.
Изготвянето на всяка една такава оценка от МЗ се бави около два месеца и тя е валидна само към момента на кандидатствате за определени параметри на мрежата. Практиката показва, че много често се получава така, че докато МЗ изготви справката има изменения на параметрите на мрежите на други оператори и справката става неактуална. Този процес ще забави много предприятия, особено тези, които започват цифрово излъчване.

приема се по принцип

Посоченият текст добива следната редакция:
"9. Оценка от Министерство на здравеопазването за ХЗЗ за радиостанциите, чиито точки на излъчване се намират в населени територии съгласно Наредба № 9."
В чл. 2 от Наредба № 9 е дадено определение за "населена територия". Министерство на здравеопазването трябва да прецени дали обектът е в населена територия по смисъла на чл. 2 от Наредба № 9.

34.

Петър Родев

В “Таблица с изчисления на параметрите ...”: Какво се има пред вид хоризонталната диаграма на антената, dB? Това абсолютното усилване или затихване спрямо полувълнов дипол е?

приема се

Предложението е отразено в колона 7 на “Таблица с изчисления на параметрите ...” от Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1.

35.

Петър Родев

В Таблица с изчисления на параметрите ...- Определянето на полето чрез ефективните височини съгласно ITU-R P.1546, Annex 5, когато те са между 0 и 10 м и още повече, когато са отрицателни, води до стойности, които трудно могат да се възприемат за верни.

не се приема

Препоръка Rec. ITU-R P.1546 на МСД е документът, по който се правят изчисленията.

36.

Петър Родев

В Таблица с изчисления на параметрите ...- Разстояние на пряка видимост на ниво фазов център (колона 5): Точно така формулиран този параметър не дава представа докъде е видимостта. Често тя и след препятствие има видимост. Освен това вероятно се има предвид “радиовидимост”, т. е. включва се и кривината на земята.
Записаните разстояния в колоната не може да се използват за проектиране, тъй като може да са по-големи от желаната зона на обслужване. Например, в случай на местна станция,  нормената напрегнатост на полето трябва да достига края на селището, а не да бъде до края на видимостта.

не се приема

Съгласно препоръка Rec. ITU-R P.1546 на МСД до 15 км. няма значение кое от понятията „видимост” и „радиовидимост” се използва.

37.

Петър Родев

В Таблица с изчисления на параметрите ...” - Необходима ефективно излъчена мощност (колона 6): Обикновено се изчислява до 1, 2 или 3 характерни точки от зоната на радиовидимост, които ще определят максималната ERP, за да се подбере конфигурацията на антенната система и да се изчисли изходната мощност на предавателя. По 36 стойности на ERP не може да се синтезира и особено да се реализира с антени конфигурация на хоризонтална диаграма. Вероятно в тази колона ще се попълнят стойности за 1 или 2 азимута.

не се приема

Определянето на зоната на обслужване предполага изчисление във всички 36 направления. С изчисляването на 36 стойности за необходимата ефективно излъчена мощност може много по-точно да се определи необходимата хоризонтална диаграма на антената, а оттам и да се проектира антенна система, чиято диаграма да е най-близка до желаната. С изчислени 2-3 стойности на необходимата ефективно излъчена мощност това не може да стане. Изчисленията на параметрите само в 3 характерни точки не са достатъчни за определяне на зоната на обслужване.

38.

Петър Родев

В Таблица с изчисления на параметрите ...”- Ефективно излъчена мощност (колона 8): Подходящо е дименсията да е dBkW, тъй като напрегнатостта на полето отчитана от статистическите криви на разпространение е спрямо 1 kW.

не се приема

Единицата за мощност в системата СИ е ват (W), поради което е по-правилно за еталонно ниво да се използва W, а не kW.

39.

Петър Родев

В Таблица с изчисления на параметрите ...”, колона 10: нивото на полето трябва да бъде dBμV/m.

приема се

Предложението е отразено в колона 10 на “Таблица с изчисления на параметрите ...” от Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1.

40.

Петър Родев

В Справка за ЕМС - Максимална мощност на изхода на предавателя: Вероятно се има предвид проектираната изходна мощност. Но така написано може да бъде и по-голяма, тъй като производителите предвиждат регулиране изходната мощност за да може гамата предавателни съоръжения да покриват зададен обхват на мощност. Предлагам да бъде “Изходна мощност на предавателя” (в смисъл по проект), както беше, за да няма двусмислие.

приема се

Предложението е отразено в "Справка за ЕМС на радиосъоръженията, разположени на даден обект" от Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1.

41.

Петър Родев

В Справка за ЕМС- Азимути на посоките на максималното излъчване на антената: Това съответства на досегашния надпис. Може да се тълкува буквално както е записано, т. е. да съвпада с хоризонталната диаграма, или като посоки, в които са ориентирани антените в една антенна система. Не винаги, обаче, в посоката, в която е ориентирана антената е максималното излъчване, например при делене на мощност и в други случаи на по-сложни конфигурации антенни системи.

приема се по принцип

В “Справката за ЕМС” целта е да бъдат посочени максимумите на хоризонталната диаграма на излъчване на антената, а не посоките, в които са ориентирани отделните антени.

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 КЪМ ЧЛ. 17, АЛ. 2, Т. 5 ОТ ПРОЕКТА

42.

АБРО

Предлагаме в т. 8 ограничението от минимум 1.5 MHz, да се намали на 0.5 MHz. По този начин се дава възможност да се комбинират повече предавателни станции от един и същи обект.

приема се по принцип

Предложението е отразено като точка 8 от Приложение № 4 към чл. 7, ал. 2, т. 5 отпада от текста.

43.

АБРО

Предлагаме в т. 11 да отпадне съдържанието в скобите. След като отговарят на параметрите от т.1 до т.7 считаме за неоснователно и необосновано да се въвежда допълнителни изисквания, като се цитират определени материали за използването за съоръжения. С цитирането на точно определени сплави и материали се огранича развитието на съоръженията с ежедневното навлизане на този технологии и материали.

приема се

Предложението е отразено в точка 10. от Приложение № 4 към чл. 7, ал. 2, т. 5.

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 КЪМ ЧЛ. 17, АЛ. 2, Т. 5 ОТ ПРОЕКТА

44.

АБРО

Предлагаме т. 16, 17 и 18 да бъдат премахнати и да се създадат нови т. 16 и 17 както следва:
16. „Когато предавателя работи с филтър или през филтър – насочения отклонител се монтира за изхода на филтъра.”
17. „Когато предавателят работи в система с няколко предавателя, насочения отклонител се монтира на изхода на предавателя и на изхода на суматора.”
Правим настоящото предложение с цел да бъде избегнато ненужното закупуване на още насочени отклонители. Към настоящия момент по-голямата част от операторите са закупили и монтирали насочени отклонители и закупуването на допълнително ще е изцяло в тяхна тежест.
От друга страна при системите, които са предавател, филтър и антена няма как да бъдат измервани интермодулационни продукти и за това не е нужно да има насочен отклонител на предавателя, а само на филтъра.

приема се по принцип

Предложението е отразено като точки 16, 17 и 18 от Приложение № 5 към чл. 7, ал. 2, т. 5 отпадат от текста.
Изискването за монтиране на НО е посочено в чл. 7, ал. 2, т . 4.