Търсене в сайта

СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Напомняме Ви, че може да заплатите дължимите към Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) такси за ползване на ограничен ресурс по следните начини:

  1. Заплащане на 4 /четири/ равни вноски до края на тримесечието, за което се дължат, съгласно чл. 145, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) (обн. ДВ, бр. 41 от 2007 г., посл. изм. и доп., обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.). В този случай срокът за заплащане на таксите за първо тримесечие изтича на 31.03.2024 г.
  2. Еднократно заплащанев срок до 31.03.2024 г., като ползвате отстъпка от 5 %, съгласно чл. 145, ал. 2 от ЗЕС.

Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, пл. „Княз Александър Първи” № 1.           

Телефони за контакт: 02/949 2711, 02/949 2960, 02/949 2720.