Търсене в сайта

Заплащане на годишна такса контрол по Закона за пощенските услуги

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,        

Съгласно чл. 18, ал 3 и 4 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги (Обн. ДВ. бр. 68 от 16 юли 2002г.), за контролиране изпълнението на индивидуални лицензии за пощенските услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и пощенски парични преводи, и индивидуални лицензии за универсална пощенска услуга, се събира годишна такса в размер 1,2 на сто от нетните приходи от дейността - предмет на индивидуалната лицензия.

Таксите по чл. 18, ал. 3 и 4 от Тарифата се заплащат на тримесечие, на база съответните приходи, както следва:

а) за първите три тримесечия - до 30 дни след датата на изтичане на съответното тримесечие;

б) за четвъртото тримесечие - до 30 дни след датата на одиторската заверка на годишния счетоводен отчет.

Tаксите се заплащат по банков път с платежно нареждане по сметка на Българска народна банка:

IBAN BG78 BNBG 9661 30 001226 01

BIC код BNBG BGSD

гр. София, пл. “Княз Александър Първи” № 1.

Телефони за контакт: 02/949 2960, 02/949 2739, 02/949 2711, 02/949 2720.