Търсене в сайта

Представители на КРС взеха участие в Световния симпозиум на регулаторите

Представители на Комисията за регулиране на съобщенията взеха участие в ежегодния Световен симпозиум на регулаторите (GSR), проведен в периода 5-8 юни 2023 г. в Шарм Ел-Шейх, Египет. Събитието се организира от Международния съюз по далекосъобщения (ITU) в сътрудничество с правителството на Египет. Темата на тазгодишното издание беше „Регулиране за устойчиво цифрово бъдеще“. 
Симпозиумът предоставя платформа за дискусии между ръководителите на националните телекомуникационни/ИКТ регулаторни органи от цял свят по най-належащите регулаторни проблеми, пред които е изправен секторът на ИКТ.
По време на сесиите от лидерския сегмент, включен в програмата на събитието, е разгледан въпроса как политиките и регулаторните иновации могат да стимулират универсална и значима свързаност и устойчива цифрова трансформация, и въпроси, свързани с надеждната цифрова инфраструктура, спектърът за утрешния ден, онлайн защитата на децата и младежите, цифрова достъпност, осигуряването на финансово достъпни устройства за несвързаните, системите за ранно предупреждение на обществеността при спешни случаи, как да станем зелени с цифровата трансформация и използването на възможностите на Метавселената.
В рамките на GSR-23 е проведена и Изпълнителна кръгла маса на ръководителите на регулаторите, на която са приети Насоки за най-добри практики на GSR-23 на тема „Регулаторни и икономически стимули за приобщаващо устойчиво цифрово бъдеще“. Обсъдени са стратегии и подходи за насърчаване на междусекторното и междурегионалното сътрудничество в цифровото пространство, като е признато, че в цифровата трансформация, от регулаторите на ИКТ се изисква ефективно сътрудничество на национално, регионално и световно ниво и във всички сектори на икономиката с цел решаване на проблеми, свързани с инвестициите, свързаността и достъпа до ИКТ и засилване на приобщаването, конкурентоспособността и потенциала за иновации на цифровите пазари.