Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на общ административен акт в изпълнение на Решение № 383/11.04.2022 г. по а.д. № 151/2021 г. по описа на Административен съд София-област

С Решение №163/01.06.2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на общ административен акт в изпълнение на Решение № 383/11.04.2022 г. по а.д. №151/2021 г. по описа на Административен съд София-област.
В рамките на общественото обсъждане са постъпили становища от заинтересованите страни. Постъпилите становища, с изключение на частите, представляващи търговска тайна, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите са изложени в приложение № 1 към решението – резултати от обществено обсъждане.