Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията участва в работата на международна конференция по въпроси на регулаторните предизвикателства и европейската регулаторна рамка

От 26 до 28 септември 2022г., гр. Будва, Черна гора е домакин на 19-та по ред Международна конференция, организирана от черногорския национален регулаторен   орган - EKIP. Темата на конференцията са настоящи и бъдещи регулаторни предизвикателства, пречупени през призмата на европейската регулаторна рамка. На събитието Комисията за регулиране на съобщенията е представена от г-жа Кристина Хитрова, заместник - председател на Комисията и нейните членове г-жа Анна Хаджиева и г-н Ердинч Хайрула.

 По време на конференцията, представителите на КРС съвместно с представители на европейски и регионални регулаторни агенции, министерства, оператори и експерти на международни организации и институти  ще дискутират върху теми, свързани с развитието на широколентовия достъп и инфраструктура, безопасност и сигурност на мрежите и услугите на ЕС, насърчаване защитата на крайните потребители, международния роуминг и терминирането. Ще бъде споделен опит при внедряването на 5G мрежите, цифровото радио и повишаване на достъпността на мрежите и услугите.

Специално място в дискусиите е отделено и на въпросите, свързани с хармонизиране на Европейския кодекс за електронни съобщения  и ролята на националните регулаторни органи в ерата на цифровата трансформация.

Очаква се събитието да бъде едно от водещите събирания на регулатори от региона на Централна и Югоизточна Европа, а дискусиите по време на конференцията да допринесат за намирането на нови ефективни технологични и регулаторни решения в областта на телекомуникациите, както и за по-доброто сътрудничество между участниците.