Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие окончателно решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245)

На 30 юни 2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие окончателно решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) в съответствие с регулаторната рамка на Европейския съюз (пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245).

В Решение № 222/30.06.2022 г. на КРС са отчетени резултатите от проведеното обществено обсъждане със заинтересованите предприятия и становището на Комисията за защита на конкуренцията. Европейската комисия няма забележки по нотифицирания пазарен анализ.

В съответствие с разпоредбите на националното законодателство и европейската регулаторна рамка, КРС извърши анализ на пазара на едро, като приложи теста на трите критерия за определяне на пазар, подлежащ на ex ante регулиране и оцени развитието на конкуренцията на свързания пазар на дребно. В резултат на това регулаторът установи, че съответният пазар на едро не подлежи на ex ante регулиране, тъй като не изпълнява теста на трите критерия и свързаният пазар на дребно се характеризира с устойчива във времето конкуренция при липса на регулация на съответния пазар на едро.

Окончателното решение, приложеният към него пазарен анализ заедно с резултатите от проведеното обществено обсъждане и консултации с Комисията за защита на конкуренцията и Европейската комисия са публикувани в подраздел  „Окончателни решения, приети от КРС в резултат от трети кръг определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщения“ на раздел  „Регулиране - електронни съобщения” в рубрика „Области на регулиране“.