Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията стартира обществени консултации във връзка с извършен Анализ за 2021 г. по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения

В съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщения, на свое заседание на 07.07.2022 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие решение за провеждане на обществени консултации във връзка с изготвен Анализ за 2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

 Анализът представя преглед на действащите такси, събирани от КРС, в контекста на икономическото и технологичното развитие на сектора и необходимостта от привеждане на Тарифата да таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.), Правилата за използване на радиочестотния спектър след регистрация и Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение.

Предвижда се определяне на такси  за предоставяне и ползване на  радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим, като услугата ще се предоставя изцяло електронно, чрез специално създадена платформа, определяне на такси за негеостационарните спътникови системи, определяне еднократна такса за изменение на временно разрешение и отмяна на такси с отпаднала необходимост.

Анализът се предоставя  за обществени консултации и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации” .

В 30-дневен срок заинтересованите лица могат да представят писмени становища.