Доставка на цветна мултифункционална машина

(Информацията е публикувана на 16.07.2019 г.
 
(Информацията е публикувана на 10.06.2019 г.
 
(Информацията е публикувана на 13.05.2019 г.
 
(Информацията е публикувана на 12.04.2019 г.
 
(Информацията е публикувана на 13.03.2019 г.
 
(Информацията е публикувана на 15.02.2019г.)
 
(Информацията е публикувана на 14.01.2019 г.
 
(Информацията е публикувана на 30.11.2018 г.
 
(Информацията е публикувана на 12.10.2018 г.)
 
(Информацията е публикувана на 20.09.2018 г.)
 
(Информацията е публикувана на 09.08.2018 г.)
(Информацията е публикувана на 10.07.2018 г.)
 
(Информацията е публикувана на 13.06.2018 г.)
 
(Информацията е публикувана на 10.05.2018 г.)
 
(Информацията е публикувана на 04.04.2018 г.)
 
(Информацията е публикувана на 16.03.2018 г.)
 
(Информацията е публикувана на 09.02.2018 г.)
 
(Информацията е публикувана на 23.01.2018 г.)
 
 
 
 
 
 
 
 (Информацията е публикувана на 12.05.2017 г.)
 
(Информацията е публикувана на 12.04.2017 г.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
2 % от гаранцията за изпълнение на договор 03-08-66/30.11.2015 г., представена от „АДЛ” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз” е възстановена на участника на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 28/2 от 21.12.2015 г. в размер на 110,00 лв. (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)
 
„Гаранцията за участие, представена от „ДИЛЕКС” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 26/1 от 15.12.2015 г. в размер на 60,00 лв.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)
 
„Гаранцията за участие, представена от „АДЛ” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 26/2 от 15.12.2015 г. в размер на 60,00 лв.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)
 
„Гаранцията за участие, представена от „ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 26/3 от 15.12.2015 г. в размер на 60,00 лв.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)
 
„Гаранцията за участие, представена от „АЙФЕСТ” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 26/4 от 15.12.2015 г. в размер на 60,00 лв.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)
 
 
 
 
 
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена със заповед № РД 07-268/20.10.2015 г. обявява, че ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на цветна мултифункционална машина” ще бъдат отворени публично при условията на чл. 68 ал. 3 от ЗОП на 10.11.2015г. в 09:30 часа в сградата на КРС на адрес: ул. „Гурко” № 6, ет. 4. (Публикувано в Профил на купувача на 05.11.2015 г.)
 
 
 
Документация за участие (Документацията е публикувана на 18.09.2015 г.)
 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.
 
Крайният срок за подаване на оферти е 19.10.2015 г.
 
Отварянето на офертите по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП ще бъде на 20.10.2015 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6, залата на IV ет.
 
За допълнителна информация се обръщайте към:
Златка Асенова – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко”  № 6, тел. 02 949 2722 e-mail: zasenova@crc.bg
Стефка Добрева Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел. 02 949 2939, e-mail: sdobreva@crc.bg